Konferens 22-23 oktober 2019

2020. 10.00-10.40

ArkivIT

Läs hela
2020. 09.00-09.10

Moderator öppnar konferensen

Moderator: Erik Fichtelius

Erik Fichtelius är författare och journalist med 50 år inom public service. Ekot, Aktuellt och UR. Hedersdoktor i medie- och kommunikations-vetenskap och tidigare

Moderator: Erik Fichtelius

Erik Fichtelius är författare och journalist med 50 år inom public service. Ekot, Aktuellt och UR. Hedersdoktor i medie- och kommunikations-vetenskap och tidigare gästprofessor i journalistik. Två gånger vinnare av stora journalistpriset. De senaste åren har Erik  på KBs och regeringens uppdrag utrett en nationell biblioteksstrategi. 

 

Läs hela
2020. 09.10-09.40

Samtal om arkivutredningen

Vad händer nu kring arkivutredningen? Hur ser det ut med remiss-sammanställningen. Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara

Vad händer nu kring arkivutredningen? Hur ser det ut med remiss-sammanställningen. Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen SOU 2019:58 Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet. Kanslirådet Eva Stengård på Kulturdepartementets enhet för kulturarv och livsmiljö, är handläggare. 

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Representanter från departementet och/eller remissinstanser

 

 

Läs hela
2020. 09.40-10.20

EU Institutionernas arkiv – öppenhet, dataskydd och digitalisering

Direkt: Livesändning

Erfarenheter från nationell experttjänstgöring vid EU-domstolen i Luxemburg. Mats Burell har uppdrag som utsänd nationell expert och specialist på arkivfrågor (arkivarie) vid EU-domstolen i Luxemburg

Direkt: Livesändning

Erfarenheter från nationell experttjänstgöring vid EU-domstolen i Luxemburg. Mats Burell har uppdrag som utsänd nationell expert och specialist på arkivfrågor (arkivarie) vid EU-domstolen i Luxemburg under sex månader från den 1 september. Placeringen är vid  domstolens kommunikationssekretariat, enheten för tillgång till handlingar.

Här en länk till domstolens svenskspråkiga webbplats.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sv/

Mats är en av författarna till den nya läroboken Information i verksamhet och arkiv. Boken kan köpas här.

Mats Burell, ämnesråd, Regeringskansliets förvaltningsavdelning

Mats Burell

 

 

 

 

Läs hela
2020. 10.40-11.20

Informationshantering hos MSB

Direkt: Livesändning

En verksamhetsarkitektur som samlat presenterar processer, system och informationshanteringsplan. MSB:s verksamhetsarkitektur skapar ordning och reda bland myndighetens samlade information. Genom att koppla ihop verksamhetsprocesser, informationshanteringsplan,

Direkt: Livesändning

En verksamhetsarkitektur som samlat presenterar processer, system och informationshanteringsplan. MSB:s verksamhetsarkitektur skapar ordning och reda bland myndighetens samlade information. Genom att koppla ihop verksamhetsprocesser, informationshanteringsplan, IT-förvaltning och organisation skapas en sammanhängande bild av hur arbetssätt, information och system samverkar. 

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Sara Leion, verksamhetsutvecklare, och Emma Toftgård, arkivarie, avdelningen för verksamhetsstöd, MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Läs hela
2020. 11.20-12.00

Hur tillämpas ISO 30300 serien i Danmark och Norge

Direkt: Livesändning 

Exempel på mätning av mognad i informationshanteringen och arbete med benchmark baserat på ISO 30300 serien. Information har blivit strategiskt viktigt ”det nya guldet”. Bakgrunden

Direkt: Livesändning 

Exempel på mätning av mognad i informationshanteringen och arbete med benchmark baserat på ISO 30300 serien. Information har blivit strategiskt viktigt ”det nya guldet”. Bakgrunden är bland annat stigande informationsvolymer, ineffektiva processer och arbetssätt. Samtidigt har GDPR gett ett ökat fokus på alla former av information och informationens hela livscykel inklusive gallring. Alltfler visar intresse för Ledningssystem för verksamhetsinformation (LVI). 

Tine Weirsøe, direktör för Scandinavian Information Audit som arbetar som konsult, revisor, undervisare och föredragshållare. Hon har mer än 30 år erfarenhet av dokument och  informationshantering inom flera verksamheter i de nordiska länderna, USA, Schweiz, Holland och Italien Hon var ordförande för den danska kommittén under arbetet med ISO 15489-familien i 10 år och ämnesansvarig för records management på MIR (Master i Informationsforvaltning og Records Management) 2012-2018, Aalborg Universitet/Københavns Universitet (IVA).

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Tine Weirsøe, direktør, Scandinavian Information Audit

 

 

 

Läs hela
2020. 12.00-13.00

LUNCHPAUS

Läs hela
2020. 09.00-09.40

Hur vi genomfört det grundläggande förarbetet inför e-arkivering

Den statliga myndigheten SBU drog 2018 igång ett projekt för att införa e-arkiv. Registrator/arkivarie Sara Lodin berättar om det pågående förberedande arbetet. En intern projektgrupp

Den statliga myndigheten SBU drog 2018 igång ett projekt för att införa e-arkiv. Registrator/arkivarie Sara Lodin berättar om det pågående förberedande arbetet. En intern projektgrupp har arbetat med att ta fram dokumentation, värdera information och utreda gallring, samt definiera metadata och format i enlighet med Statens servicecenters vägledning.

Sara Lodin. registrator/arkivarie, SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Läs hela
2020. 09.40-10.20

Digitala leveranser ur SharePoint

Handgrepp och metoder för att med egen konfigurering kunna skapa och hämta arkivpaket ur SharePoint. Som en av de tidigare pilotmyndigheterna i Statens Servicecenters myndighetsgemensamma arkivtjänst

Handgrepp och metoder för att med egen konfigurering kunna skapa och hämta arkivpaket ur SharePoint. Som en av de tidigare pilotmyndigheterna i Statens Servicecenters myndighetsgemensamma arkivtjänst har Energimyndigheten testat att leverera arkivpaket direkt från SharePoint. Handgrepp och metoder (öppna standarder) möjliggör för den som lagrar information eller låter information flöda igenom valfri metadatadriven plattform (i vårt exempel SharePoint), att på egen hand, utan kodning eller teknisk utveckling, samla ihop och paketera färdiga arkivpaket för långtidsbevarande.

Petrus Folkegård, verksamhetsarkitekt, Energimyndigheten

Läs hela
2020. 10.40-11.20

Att upphandla e-arkivering på nytt

Erfarenheter av e-arkiv och hur vi tänkte inför en andra upphandling
Carl Henrik Ronge och Maria Sasinka Bartolich, stadsarkivarier, Mölndals stad

 

Erfarenheter av e-arkiv och hur vi tänkte inför en andra upphandling
Carl Henrik Ronge och Maria Sasinka Bartolich, stadsarkivarier, Mölndals stad

 

Läs hela
2020. 11.20-12.00

Att prova öppen källkod för e-arkivering

Går det att arkivera en digital samtid med begränsade resurser? Kan en lösning vara att använda sig av öppen källkod? Som ett av de första

Går det att arkivera en digital samtid med begränsade resurser? Kan en lösning vara att använda sig av öppen källkod? Som ett av de första arkiven inom den enskilda sektorn arbetar Arkiv Sörmland med en e-arkivlösning baserad på öppen källkod. I e-arkivet kan såväl digitaliserade som digitalt födda handlingar som e-post, webbplatser och social media bevaras digitalt. Detta är av yttersta vikt, för vi skall inte glömma bort att vår nutid är morgondagens historia. För att inte få stora hål i historieskrivningen måste vi se till att även samhällets minnesbanker, arkiven, fullt ut blir en del av den digitala revolutionen.

I dagsläget har enskilda arkiv i stort inga möjligheter att ta emot och långtidsbevara digitala handlingar, och som vi alla vet är det knappast möjligt att spara det papperslösa kontoret i en arkivbox. För det krävs det andra lösningar. Arkiv Sörmland kommer under denna presentation att dela med sig av sina erfarenheter och diskutera de för- och nackdelar som identifierats under projektets gång.

Theo Erbenius, projektledare, Arkiv Sörmland

Läs hela
2020. 13.00-13.40

Digitalt informationsutbyte i samhället

Två regeringsuppdrag kring möjligheterna till ett säkert, effektiv och standardiserat sätt att utbyta grunddata mellan organisationer.

-Vilka är möjligheter och hinder för att skapa en gemensam

Två regeringsuppdrag kring möjligheterna till ett säkert, effektiv och standardiserat sätt att utbyta grunddata mellan organisationer.

-Vilka är möjligheter och hinder för att skapa en gemensam digital infrastruktur?

-Vilka typer av information (grunddata) rör det sig om och hur görs den både korrekt och tillgänglig?

Regeringen har gett ett antal myndigheter två regeringsuppdrag. Regeringsuppdragen säker och effektiv tillgång till grunddata och säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn Förenklat handlar uppdragen om att grunddata ska vara korrekt och tillgängligt samt att det ska finnas ett gemensamt, effektivt och standardiserat sätt att skicka och utbyta digital information mellan offentliga organisationer och privatpersoner samt företag och andra organisationer. Det vi har gjort i uppdragen är att undersöka möjligheterna att skapa en gemensam digital infrastruktur där vi kan utbyta digital information mellan varandra på ett standardiserat, säkert och effektivt sätt. Vi har även tittat på vilken typ av information (grunddata) som ska färdas i den digitala infrastrukturen och hur vi gör den korrekt och tillgänglig

Daniel Antonsson, strateg, DIGG

 

 

Läs hela
2020. 13.40-14.20

Vad är Öppna data, vad säger lagen och hur långt har Sverige kommit?

Hur långt har vi kommit i Sverige och hur ser det nationella stödet ut för att beskriva och samla in information om öppna data samt

Hur långt har vi kommit i Sverige och hur ser det nationella stödet ut för att beskriva och samla in information om öppna data samt hantering av stödjande specifikationer och begrepp.

Matthias Palmér, Chief Technology Officer, MetaSolutions AB

Läs hela
2020. 13.00-13.40

Ledningssystem för verksamhetsinformation – vad är nyttan med det?

Direkt: Livesändning

Under drygt ett år har Energimyndigheten arbetat med att införa ett ledningssystem baserat på ISO-standarden 30300. Energimyndigheten berättar om arbetet och vilka vinster de

Direkt: Livesändning

Under drygt ett år har Energimyndigheten arbetat med att införa ett ledningssystem baserat på ISO-standarden 30300. Energimyndigheten berättar om arbetet och vilka vinster de hoppas få genom ledningssystemet.

Nils Mossberg, arkivarie, Energimyndigheten

 

Läs hela
2020. 13.40-14.20

Content Services hos PostNord – Informationshantering som tjänst

Direkt: Livesändning

Nya och moderna arbetssätt är en förutsättning för vår transformation, och implementeras med stöd av Office 365 (Teams och informations-, hubsiter etc). I Content

Direkt: Livesändning

Nya och moderna arbetssätt är en förutsättning för vår transformation, och implementeras med stöd av Office 365 (Teams och informations-, hubsiter etc). I Content Services som tjänst inkluderar vi automatiserade flöden, labels, metadata.. Julia Norebring, ECM-manager, PostNord om utmaningar och framgångar i jakten på synergier, att slå två flugor i en smäll; verksamhetsbehov, compliance by design (GDPR och ISO 9001).

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Julia Norebring, ECM-manager, PostNord

Läs hela
2020. 14.20-14.40

EFTERMIDDAGSPAUS

Läs hela
2020. 08.30-08.40

Moderator inleder dagen

Läs hela
2020. 08.40-10.00

SIARD för arkivering av databaser

Direkt: Livesändning

Tre talare presenterar databasarkivering. Passet kan kräva vissa förkunskaper.

  • Introduktion till SIARD, vad är SIARD, Andreas Segerberg, verksamhetskonsult, ES Solutions
  • Tillämpning av SIARD-formatet i Norge, Lars-Erik

Direkt: Livesändning

Tre talare presenterar databasarkivering. Passet kan kräva vissa förkunskaper.

  • Introduktion till SIARD, vad är SIARD, Andreas Segerberg, verksamhetskonsult, ES Solutions

  • Tillämpning av SIARD-formatet i Norge, Lars-Erik Hansen, associated professor at Oslo Metropolitan University 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIARD (Software Independent Archiving of Relational Databases). 

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

 

 

Läs hela
2020. 14.40-15.40

Korruption i offentlig förvaltning. Har vi det i Sverige?

Direkt: Livesändning

”Riksrevisionen, Svenska kraftnät och turerna kring Nya Karolinska. De senaste åren har flera skandaler satt fokus på korruption i det offentliga. En av landets

Direkt: Livesändning

”Riksrevisionen, Svenska kraftnät och turerna kring Nya Karolinska. De senaste åren har flera skandaler satt fokus på korruption i det offentliga. En av landets ledande experter, professor Olle Lundin, varnar nu för att vi i Sverige är dåliga på att utkräva ansvar.

– Där det finns människor finns det korruption. Det vi ser är bara toppen på ett isberg, säger han.”

DN 2019-07-27

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

Läs hela
2020. 15.40-16.20

Människors metadata och maskinernas mani

Direkt: Livesändning

Att kategorisera och etikettera världen hjälper oss att förstå den bättre. Men denna metadata kan samtidigt leda till att människor spåras, förföljs och trakasseras. Med

Direkt: Livesändning

Att kategorisera och etikettera världen hjälper oss att förstå den bättre. Men denna metadata kan samtidigt leda till att människor spåras, förföljs och trakasseras. Med exempel från såväl krig som moderna dejting-appar visar på riskerna och hur vi kan minimera negativ påverkan.

Per Axbom, kommunikationsvetare, Axbom Innovation AB

Läs hela
2020. 16.20-16.30

Moderator avrundar dag 1

Läs hela
2020. 14.40-15.20

Hur GDPR påverkar arkivinstitutioner

Det är nu nästa två och ett halvt år sedan GDPR började gälla. Har GDPR påverkat arbetet på Stockholms stadsarkiv? Hur är det att vara

Det är nu nästa två och ett halvt år sedan GDPR började gälla. Har GDPR påverkat arbetet på Stockholms stadsarkiv? Hur är det att vara dataskyddsombud på en arkivinstitution? Vad har ändrats på Stadsarkivet sedan GDPR ur dataskyddsombudets perspektiv?

Louise Högberg, personuppgiftsombud, Stockholms stadsarkiv

Läs hela
2020. 15.20-16.00

Informationshantering hos Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisens verksamhet baseras på att aktivt skaffa information som kan förebygga brott mot Sveriges säkerhet. Den stora mängden information som samlas in innebär höga krav

Säkerhetspolisens verksamhet baseras på att aktivt skaffa information som kan förebygga brott mot Sveriges säkerhet. Den stora mängden information som samlas in innebär höga krav på en god informationshantering där majoriteten av handlingarna omfattas av sekretess. Hur sker informationshanteringen i en verksamhet med mycket integritetskänslig information och som samtidigt försöker vara så öppen som möjligt.

arkivarie, Säkerhetspolisen

 

Läs hela
2020. 16.00-16.40

Öppna data, ekosystem och innovation

Lantmäteriets regeringsuppdrag är att skapa en ekosystemtjänst för den geodata som behövs i samhällsbyggnadsprocessen.

Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi valt att

Lantmäteriets regeringsuppdrag är att skapa en ekosystemtjänst för den geodata som behövs i samhällsbyggnadsprocessen.

Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet, för att lättare kunna studera det. Ett ekosystem kan vara stort eller litet beroende på vad man väljer att studera, till exempel ekosystemet i havet eller i en liten damm. Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen och i samverkan med Boverket, Länsstyrelsen, SKR och ett antal kommuner valt att studera samhällsbyggnadsprocessen som ett ekosystem och hur man skulle kunna nyttja digitaliseringens möjligheter i detta ekosystem.

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Nu har Lantmäteriet fått ett regeringsuppdrag att skapa en ekosystemtjänst som säkerställer tillgång till den geodata man behöver i ekosystemet för samtliga aktörer som behöver den, en förutsättning för ett obrutet digitalt informationsflöde i processen. Vii du höra mer om detta spännande uppdrag?

Malin Klintborg, projektledare smartare samhällsbyggnad Lantmäteriet

Läs hela
2020. 10.20-11.10

Hur motverkas s.k. Funktionell dumhet?

Direkt: Livesändning

Ofta finns policies, rutiner och praktiker för att det ser bra ut, det är formellt korrekt och organisationen ”gör som alla andra”. Personal svarar

Direkt: Livesändning

Ofta finns policies, rutiner och praktiker för att det ser bra ut, det är formellt korrekt och organisationen ”gör som alla andra”. Personal svarar ofta med att anpassa sig men det förstärker då en dåligt fungerande organisationer. -Hur kan vi motverka fördumning i organisationer?

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Mats Alvesson, professor i organisation och ledning ekonomihögskolan, Lunds universitet

 

Läs hela
2020. 11.10-11.50

Myndigheter som öppna plattformsbyggare

Direkt: Livesändning

Hur kan öppen källkod, öppna data och öppna standarder kan användas för att skapa en plattform för samarbete mellan offentlig och privat sektor.

Använd konferensappen

Direkt: Livesändning

Hur kan öppen källkod, öppna data och öppna standarder kan användas för att skapa en plattform för samarbete mellan offentlig och privat sektor.

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Johan Linåker, Post Doc, Lunds Universitet

 

Läs hela
2020. 11.50-12.30

Diarieföring som förändringsmetod

Direkt: Livesändning

Diarieföring som förändringsmetod. Skatteverkets resa mot digitala diarieakter. En gemensam diarietjänst för alla verksamhetssystem. Nya roller, nytt ansvar, gamla utmaningar. Integration som nyckel till

Direkt: Livesändning

Diarieföring som förändringsmetod. Skatteverkets resa mot digitala diarieakter. En gemensam diarietjänst för alla verksamhetssystem. Nya roller, nytt ansvar, gamla utmaningar. Integration som nyckel till framgång.

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Daniel Höffker, verksamhetsutvecklare inom informationshantering, Skatteverket

Läs hela
2020. 12.30-13.30

LUNCHPAUS

Läs hela
2020. 13.30-15.00

Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende

Direkt: Livesändning

Vilka typer av rättshaveristiskt beteende behöver vi kunna bemöta inom offentlig verksamhet? Föreläsningen belyser frågor ur både ett psykologiskt respektive juridiskt perspektiv.

Använd konferensappen för att

Direkt: Livesändning

Vilka typer av rättshaveristiskt beteende behöver vi kunna bemöta inom offentlig verksamhet? Föreläsningen belyser frågor ur både ett psykologiskt respektive juridiskt perspektiv.

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Niklas Gustavsson, författare med yrkeserfarenhet som verksarkivarie

Jakob Carlander, medförfattare och leg psykoterapeut, LJ Carlander AB

Jakob Carlander

FOTO:GÖRAN BILLESON

 

Läs hela
2020. 15.00-15.20

EFTERMIDDAGSPAUS

Läs hela
2020. 15.20-16.00

Hur kommer man åt uppgifter som någon försöker dölja?

Direkt: Livesändning

Hur tar man fram hemliga handlingar? Hur avslöjar man en lögn? Så arbetar en grävande journalist. Nils Hanson, mångårig chef för SVT:s Uppdrag Granskning, har även

Direkt: Livesändning

Hur tar man fram hemliga handlingar? Hur avslöjar man en lögn? Så arbetar en grävande journalist. Nils Hanson, mångårig chef för SVT:s Uppdrag Granskning, har även varit gästprofessor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, är hedersdoktor vid samma institution, och har vunnit sju journalistpriser, däribland guldspaden två gånger.

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

160121 SVT
Uppdrag granskning
Nils

 

Läs hela
2020. 16.00-16.40

Hergé och mysteriet med de två arkiven

Live

Jag har arbetat i förlagsbranschen sedan 1993 som redaktör, översättare, projektledare, grafisk formgivare och författare. 

Jag är officiell översättare av Tintins äventyr (Hergé), Gaston (André Franquin), Linda och Valentin (Pierre

Live

Jag har arbetat i förlagsbranschen sedan 1993 som redaktör, översättare, projektledare, grafisk formgivare och författare. 

Jag är officiell översättare av Tintins äventyr (Hergé), Gaston (André Franquin), Linda och Valentin (Pierre Christin & Jean-Claude Mézières), Blake och Mortimer (Edgar P. Jacobs) och många andra prominenta franskbelgiska tecknade serier. Jag har även översatt roliga barnböcker som Kapten Kalsong och Hundmannen (båda av Dav Pilkey) samt flera faktaböcker om Star Wars.

Våren 2007 grundade jag Generation T – Den svenska Tintinföreningen och har varit dess ordförande sedan dess.  Läs mer på föreningens hemsida.

Jag är även delägare i bokförlaget Arkad, som ger ut böcker med inriktning på kulturhistoria och populärkultur. Läs mer på förlagets hemsida.

Hösten 2020 debuterade jag som författare till Kapten Haddocks ordbok, ett lexikon från alabasterskalle till ökenråtta och en handbok i konsten att förolämpa med finess. Läs mer här.

Källa: https://asterion.se/

Björn Wahlberg, översättare och Tintin-specialist

Läs hela
2020. 16.40-16.50

Prisutdelning

Direkt: Livesändning

Årets FAI-pristagare presenteras. Priset utdelas årligen ut till minne av Torbjörn Hörnfeldts för främjande av arkiv och informationsförvaltning i Sverige ”FAI-priset”. Priset består av en prissumma

Direkt: Livesändning

Årets FAI-pristagare presenteras. Priset utdelas årligen ut till minne av Torbjörn Hörnfeldts för främjande av arkiv och informationsförvaltning i Sverige ”FAI-priset”. Priset består av en prissumma och ett diplom. I samband med prisutdelningen ska styrelsen presentera en motivering till årets utmärkelse.

Läs hela
2020. 16.50-17.00

Moderator avrundar konferensen

Läs hela