Styrelse

Fotograf Tommy Jansson, #fotograftommy, www.tommyjansson.com

Katarina Ekelöf

Ordförande 

Chef Dokumentstyrning på Swedavia AB sedan 2017. Har arbetat 25 år som arkivarie/chef inom såväl statlig, kommunal och privat sektor.  Fokusområden är records management, dokumentstyrning och standardisering. Fortbildning och nätverk för yrkesverksamma är hjärtefrågor. På fritiden lockar torpet i Västergötland.

Katarina.ekelof@fai.nu

Tel. +46(0)702040625

Twitter. @Katarina_Ekelof

Lars_Sv 

Lars Lundqvist

Vice ordförande och ombud i redaktionen för ASF

Arkivarie i den egna firman Dokonria och arbetar inom ett brett fält med stor spännvidd bland uppdragen. Hjärtefrågor inom arkivvärlden kretsar kring digitalisering och professionsfrågor. På fritiden är opera och teater stora intressen.

lars.lundqvist@fai.nu

Tel. +46(0)706381882

Twitter. @larslundqvist

 Gertrud_Sv

Gertrud Nord

Sekreterare

Verksarkivarie på Nationalmuseum. Gertrud har efter utbildning i konstvetenskap, ADB (dåtidens systemvetenskap) och arkivkunskap arbetat som arkivarie på Riksarkivet, Riksgälden, Riksdagen och de senaste tio åren som verksarkivarie på Nationalmuseum. Har bedrivit digitalisering av såväl diarier som motvilliga tjänstemän och noterat hur arkivariens yrkesroll förändrats över tid. Tycker nu att det mest intressanta är att följa hur digitaliseringen av kulturarvet ger arkiven en alltmer framskjuten plats i kulturpolitiken. Privat vill hon helst resa och ägna sig åt kulturkonsumtion i olika former

gertrud.nord@fai.nu

Tel. +46(0)851954344

Börje_Sjöman_Sv 

Börje Sjöman

Kassör

Verksamhetsansvarig för Dokumentarkivet vid SVT, SR och UR. Har som arkivarie i många år också arbetat med en omfattande tvärvetenskaplig
forskning om etermediernas historia och utveckling i samarbete med ett stort antal forskare och institutioner runt om i landet. På fritiden är kulturhistoria i hembygden brinnande intresse.borje.sjoman@fai.nu

Tel. +46(0)706105171 

Carolina_Sv 

Carolina Brandes

Ledamot och styrelserepresentant i Mentorprogrammet och Forum iFörvaltning

Verksamhetsstrateg på ES Solutions. Carolina har ägnat sig åt olika aspekter på informationshantering sedan 2000 och har arbetat inom både privat och offentlig sektor med bland annat processanalyser, metadatafrågor, informationssäkerhetsfrågor, regelverk och systemstöd för långtidslagring av data. Nu delas tiden mellan tjänster för proaktiv informationsstyrning och vidareutveckling av tjänster och systemstöd för e-arkiv. Ledig tid ägnas åt barnen och åt att nörda in sig på grönlandskajak och bevarande av kulturarvssorter.

carolina.brandes@fai.nu

Tel. +46(0)705410426

Petra Dornbusch 

Ledamot

Chef för Riksarkivets tillsynsenhet. Har varit verksam i 25 år som arkivarie, mestadels inom kommunal sektor i Stockholmsregionen. Har arbetat med allt från forskarservice, ordna- och förteckna, utbildning och tillsyn till upphandling av e-arkiv och digitaliseringstjänster, mappning mot FGS samt processkartläggning. Det som är så spännande med tillsynsverksamhet är att det ingår i en större helhet; från det att arkiven ”föds” tills de används i Riksarkivets forskarsal.

Fokus idag ligger på att fortsätta utveckla de metoder tillsynsenheten använder sig av både för att kontrollera regelefterlevnad och förklara och motivera så att det blir lätt att göra rätt.

Arbetar gärna i olika samverkansformer. På fritiden är det trädgårdsarbete, husvagn och familj/vänner som gäller och hinns det med – gärna en svängom på dansbanan.

sophia hydén

Ledamot

Stadsarkivarie och chef för Helsingborg stadsarkiv. Har mer än 15 års erfarenhet från kommunal arkivsektor som både handläggare och verksamhetschef. Är just nu inne i en intensiv modernisering av informations-förvaltningen i Helsingborgs stad. Speciellt spännande är att överbrygga den analoga informationsförvaltningen med den nya som bl a e-arkivering innebär. Naturligtvis finns även intresset för äldre material kvar, de första sju åren i yrkeslivet var på olika museer.

Tel. +46(0)708-19 38 57

Johan_Sv 

Johan Jacobsson

Ledamot

Informationshanteringsspecialist på Trafikverket. Tidigare arkivarie på Transportstyrelsen i Borlänge 2009-2014. Som fjärde generationens historiestudent kom historieintresset tidigt. Inom arkivområdet är det framförallt frågor om digitala handlingar och offentlighet och bevarande och gallring som engagerar Johan. Privat är han intresserad av historia, litteratur och bandy. Samt resor till stora städer som hemstaden Stockholm, Berlin och London.

johan.jacobsson@trafikverket.se

Tel. +46(0)104954025

Elin_sv

Elin Jonsson

Ledamot 

Bevarandestrateg hos kommunalförbundet Sydarkivera http://www.sydarkivera.se som startade upp sin verksamhet under 2015. Inriktningen framförallt strategisk planering av bevarande, leveranser från verksamhetssystem samt övergripande planering av förbundets verksamhetsområden. Tidigare arkivarie i kommun under 10 år med bland annat uppdrag som projektledare/verksamhetsspecialist för projektet E-arkiv Kronoberg och Blekinge och systemansvar för ärende- och dokumenthanteringssystem, dessförinnan registrator vid Lunds universitet. Har i dessa roller hållit utbildningar, skrivit olika typer av handledningar och utredningar. Huvudämnet under utbildningen var bok- och bibliotekshistoria men har alltmer kommit att arbeta med digital informationshantering framförallt i samband med regionala och nationella projekt. Uppskattar nätverkade och erfarenhetsutbyte.

elin.jonsson@fai.nu

Tel. +46(0)72-993 32 83

Twitter. @ElinJonsson1

 

Goran_Samuelsson_Sv 

Göran Samuelsson

Ledamot och ersättare för ombud i tidskriftsföreningen

Undervisar och forskar i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet sedan 2004. Har dessförinnan arbetat som arkivstrateg på Lantmäteriet med stora skanningsprojekt och e-tjänster för tillgängliggörande. Fortfarande finns ett stort intresse för geodata och arkivering. Med kartan som bas rör han sig obehindrat från 1600-talet in i framtiden. De sista åren sufflerad av en allt mer detaljerad ritning som han skaffat sig som certifierad verksamhetsarkitekt.  

goran.samuelsson@fai.nu

Telefon: +46(0)705690455

 andreas_FAI

Andreas Segerberg

Ledamot och representant i TK546

Arkivarie vid Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Arbetar primärt med bevarandestrategier och utveckling av system för bevarande men är också med som kravställare på Västra Götalandsregionens respektive Göteborgs Stads mellanlagringstjänster. Utöver arbetet på Regionarkivet undervisar Andreas i E-förvaltning och Digitalt bevarande vid Göteborgs Universitet och är en av initiativtagarna till Facebookgruppen “Arkivarier i Sverige”

andreas.segerberg@fai.nu

Tel. +46(0)728554938

 

Peter Wattman

Ledamot, ombud i tidskriftsföreningen Svensk Arkivtidskrift, kontaktperson stipendieutdelning och FAI-priset, ansvarig för nyhetsbrevet och vice kassör

Arkivarie på Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, sedan december 2019, där han bl.a. arbetar med den nya informationsredovisningen VIR och samrådsutredningar (bevarande och gallring) gällande verksamhetssystem. Har tidigare arbetat på Stockholms stadsarkiv och TAM-Arkiv med historiska arkiv samt i flera år på Revisorsinspektionen (t.o.m. 2017 Revisorsnämnden) med processkartläggning och införande av nytt dokument- och ärendehanteringssystem som en del i ett stort digitaliseringsprojekt. Han har en fil.mag. i historia och arkivvetenskap vid Stockholms universitet.  Uppskattar rikedomen och bredden inom branschen. Odlar sin trädgård med stora intressen som historia, klassisk musik (från medeltid till modernt), fransk chanson, film, teater, konst och litteratur. Sjunger sedan flera år som tenor i kören Vox Media. Han reser mer än gärna ut i världen till kulturella smultronställen.

peter.wattman@telia.com

Tel. +46(0)706554555