Styrelse

Fotograf Tommy Jansson, #fotograftommy, www.tommyjansson.com

Katarina Ekelöf

Ordförande 

Chef Informationsstyrning på Swedavia AB sedan 2017. Har arbetat 30 år som arkivarie/chef inom såväl statlig, kommunal och privat sektor.  Fokusområden är records management, dokumentstyrning och standardisering. Fortbildning och nätverk för yrkesverksamma är hjärtefrågor. På fritiden lockar torpet i Västergötland.

Katarina.ekelof@fai.nu

Tel. +46(0)702040625

Twitter. @Katarina_Ekelof

Lars_Sv 

Lars Lundqvist

Vice ordförande och ombud i redaktionen för ASF

Arkivarie i den egna firman Dokonria och arbetar inom ett brett fält med stor spännvidd bland uppdragen. Hjärtefrågor inom arkivvärlden kretsar kring digitalisering och professionsfrågor. På fritiden är opera och teater stora intressen.

lars.lundqvist@fai.nu

Tel. +46(0)706381882

Twitter. @larslundqvist

sophia hydén

Sekreterare

Stadsarkivarie och chef för Helsingborg stadsarkiv. Har mer än 15 års erfarenhet från kommunal arkivsektor som både handläggare och verksamhetschef. Är just nu inne i en intensiv modernisering av informations-förvaltningen i Helsingborgs stad. Speciellt spännande är att överbrygga den analoga informationsförvaltningen med den nya som bl a e-arkivering innebär. Naturligtvis finns även intresset för äldre material kvar, de första sju åren i yrkeslivet var på olika museer.

Tel. +46(0)708-19 38 57

Börje_Sjöman_Sv 

Börje Sjöman

Kassör

Verksamhetsansvarig för Dokumentarkivet vid SVT, SR och UR. Har som arkivarie i många år också arbetat med en omfattande tvärvetenskaplig
forskning om etermediernas historia och utveckling i samarbete med ett stort antal forskare och institutioner runt om i landet. På fritiden är kulturhistoria i hembygden brinnande intresse.borje.sjoman@fai.nu

Tel. +46(0)706105171 

Petra Dornbusch 

Ledamot

Chef för Riksarkivets tillsynsenhet. Har varit verksam i 25 år som arkivarie, mestadels inom kommunal sektor i Stockholmsregionen. Har arbetat med allt från forskarservice, ordna- och förteckna, utbildning och tillsyn till upphandling av e-arkiv och digitaliseringstjänster, mappning mot FGS samt processkartläggning. Det som är så spännande med tillsynsverksamhet är att det ingår i en större helhet; från det att arkiven ”föds” tills de används i Riksarkivets forskarsal.

Fokus idag ligger på att fortsätta utveckla de metoder tillsynsenheten använder sig av både för att kontrollera regelefterlevnad och förklara och motivera så att det blir lätt att göra rätt.

Arbetar gärna i olika samverkansformer. På fritiden är det trädgårdsarbete, husvagn och familj/vänner som gäller och hinns det med – gärna en svängom på dansbanan.

Linda

LINDA FREDRIKSSON ENGSTRÖM

I botten arkeolog som efter 12 års projektarbete i Sverige och Tyskland skolade om sig till arkivarie via distanskurser på Mittuniversitet. Arbetar idag som utvecklare på nybildade enheten Stab och utveckling inom området Informationsstyrning och informationsförvaltning i Region Skåne.

Jobbar för närvarande primärt med vidareutveckling och optimering av regionens ärende- och dokumenthanteringssystem ur ett verksamhetsperspektiv och som under 2021 skall börja rullas ut på bred front till Region Skånes samtliga förvaltningar. I arbetet med breddinförandet kommer mitt fokus bland annat att ligga på de mjuka delarna som kommer av en stor förändring och som krävs för en lyckad implementering.

Fritiden tillbringas grävandes och planterandes i trädgården där ambitionen är att bli självförsörjande på frukt och grönt. Mannen och dottern låter henne hållas och hjälper gärna till när vädret är fint. Andra intressen är yoga, kultur, mat och dryck.

RIKARD FRIBERG VON SYDOW

Doktor i etik med examen i Arkivvetenskap. Sedan 2015 ansvarig för utbildningen i Arkivvetenskap vid Södertörns högskola. Tidigare Arkivarie inom Försvarsmakten (2004-2015). Forskar och forskat bland annat kring sjukvårdsadministration, arkivariers yrkesetik, konspirationsteorier och nätkultur samt bevarandet av sociala medier. På fritiden läser jag en hel del, håller på med datorer (Linux)  och umgås med min familj.

rikard@arkivfeber.se

På min webbplats arkivfeber.se så postar jag en del nyheter och annat kopplat till Arkivvetenskap som intresserar mig (och kanske även dig).

Johan_Sv 

Johan Jacobsson

Ledamot

Informationshanteringsspecialist på Trafikverket sedan 2014 och arkivarie på Transportstyrelsen 2009-2014. Som fjärde generationens historiestudent kom historieintresset tidigt. Inom arkivområdet är det framförallt frågor om digitala handlingar och offentlighet och bevarande och gallring som engagerar Johan. Privat är han intresserad av historia, litteratur och bandy. Samt resor till stora städer som hemstaden Stockholm, Berlin och London.

johan.jacobsson@trafikverket.se
Elin_sv

Elin Jonsson

Ledamot 

Bevarandestrateg hos kommunalförbundet Sydarkivera http://www.sydarkivera.se som startade upp sin verksamhet under 2015. Inriktningen framförallt strategisk planering av bevarande, leveranser från verksamhetssystem samt övergripande planering av förbundets verksamhetsområden. Tidigare arkivarie i kommun under 10 år med bland annat uppdrag som projektledare/verksamhetsspecialist för projektet E-arkiv Kronoberg och Blekinge och systemansvar för ärende- och dokumenthanteringssystem, dessförinnan registrator vid Lunds universitet. Har i dessa roller hållit utbildningar, skrivit olika typer av handledningar och utredningar. Huvudämnet under utbildningen var bok- och bibliotekshistoria men har alltmer kommit att arbeta med digital informationshantering framförallt i samband med regionala och nationella projekt. Uppskattar nätverkade och erfarenhetsutbyte.

elin.jonsson@fai.nu

Tel. +46(0)72-993 32 83

Twitter. @ElinJonsson1

 

JENS LARSSON

Konsult inom arkiv och informationsförvaltning. Tidigare arkivchef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med uppdrag som projektledare för utveckling och införande av nytt dokumenthanteringssystem och e-arkiv. Integritet och informationssäkerhet är hjärtefrågor. 

 Gertrud_Sv

Gertrud Nord

Ledamot

Verksarkivarie på Nationalmuseum. Gertrud har efter utbildning i konstvetenskap, ADB (dåtidens systemvetenskap) och arkivkunskap arbetat som arkivarie på Riksarkivet, Riksgälden, Riksdagen och de senaste tio åren som verksarkivarie på Nationalmuseum. Har bedrivit digitalisering av såväl diarier som motvilliga tjänstemän och noterat hur arkivariens yrkesroll förändrats över tid. Tycker nu att det mest intressanta är att följa hur digitaliseringen av kulturarvet ger arkiven en alltmer framskjuten plats i kulturpolitiken. Privat vill hon helst resa och ägna sig åt kulturkonsumtion i olika former

gertrud.nord@fai.nu

Tel. +46(0)851954344

 andreas_FAI

Andreas Segerberg

Ledamot och representant i TK546

Arkivarie vid Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Arbetar primärt med bevarandestrategier och utveckling av system för bevarande men är också med som kravställare på Västra Götalandsregionens respektive Göteborgs Stads mellanlagringstjänster. Utöver arbetet på Regionarkivet undervisar Andreas i E-förvaltning och Digitalt bevarande vid Göteborgs Universitet och är en av initiativtagarna till Facebookgruppen ”Arkivarier i Sverige”

andreas.segerberg@fai.nu

Tel. +46(0)728554938

 

Peter Wattman

Ledamot, ombud i tidskriftsföreningen Svensk Arkivtidskrift, kontaktperson stipendieutdelning och FAI-priset, ansvarig för nyhetsbrevet och vice kassör

Arkivarie på Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, sedan december 2019, där han bl.a. arbetar med den nya informationsredovisningen VIR och samrådsutredningar (bevarande och gallring) gällande verksamhetssystem. Har tidigare arbetat på Stockholms stadsarkiv och TAM-Arkiv med historiska arkiv samt i flera år på Revisorsinspektionen (t.o.m. 2017 Revisorsnämnden) med processkartläggning och införande av nytt dokument- och ärendehanteringssystem som en del i ett stort digitaliseringsprojekt. Han har en fil.mag. i historia och arkivvetenskap vid Stockholms universitet.  Uppskattar rikedomen och bredden inom branschen. Odlar sin trädgård med stora intressen som historia, klassisk musik (från medeltid till modernt), fransk chanson, film, teater, konst och litteratur. Sjunger sedan flera år som tenor i kören Vox Media. Han reser mer än gärna ut i världen till kulturella smultronställen.

peter.wattman@telia.com

Tel. +46(0)706554555

 

Revisorer

Bo Berg

Bo berg

 

Désirée Veschetti

Revisorssuppleanter

 

Pernilla rosengren

 

BO johansson

Valberedning

Mattias hammarlund

Sammankallande

 

Gunilla Nordström

 

LISA HAMMAR