Konferens 25-26 oktober 2016

Dag 2. 10.50–11.00

Välkomstord och introduktion

DAG 2 – 26 oktober
Moderator för forskarspåret Göran Samuelsson inleder.
Göran Samuelsson, universitetslektor, Mittuniversitetet.

DAG 2 – 26 oktober
Moderator för forskarspåret Göran Samuelsson inleder.
Göran Samuelsson, universitetslektor, Mittuniversitetet.
Läs hela
Dag 2. 11.00–11.30

Ekonomi

DAG 2 – 26 oktober
Gustaf Juell-Skielse har lång erfarenhet som verksamhetskonsult hos bland andra Accenture och Acando. Han leder flera nationella och internationella projekt inom tjänsteinnovation, affärssystem

DAG 2 – 26 oktober
Gustaf Juell-Skielse har lång erfarenhet som verksamhetskonsult hos bland andra Accenture och Acando. Han leder flera nationella och internationella projekt inom tjänsteinnovation, affärssystem och öppna data. Han är Stockholms universitets koordinator för forskning inom e-government.
 
Gustaf Juell-Skielse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docent Gustaf Juell-Skielse, Stockholms universitet är fil. dr. i data- och systemvetenskap
Läs hela
Dag 2. 11.30–12.00

Informationssäkerhet

DAG 2 – 26 oktober
Dan Harnesk är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet och forskar och undervisar kring informationssystem med fokus på informationssäkerhet. Se YouTube

DAG 2 – 26 oktober
Dan Harnesk är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet och forskar och undervisar kring informationssystem med fokus på informationssäkerhet. Se YouTube video där Dan berättar om Säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer, en ny centrumbildning vid Luleå tekniska universitet.
 
Dan Harnesk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan Harnesk, biträdande professor, Luleå tekniska universitet 
 
 
Läs hela
Dag 2. 13.00–13.30

Systemförvaltning (PM3)

DAG 2 – 26 oktober
Malin Nordström är informatiker med inriktning mot informationssystem, och har arbetat i många olika branscher. Sedan två år tillbaka arbetar hon

DAG 2 – 26 oktober
Malin Nordström är informatiker med inriktning mot informationssystem, och har arbetat i många olika branscher. Sedan två år tillbaka arbetar hon med vård som inriktning. Malins övergripande intresseområde är IT-governance med syfte att studera hur IT kan stödja vården. Hon är också upphovsman till governancemodellen pm3 som är flitigt använd för att skapa styrbarhet för verksamhet och IT i samklang.
 
Malin Nordström
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Nordström, Karolinska Universitetssjukhuset med uppdrag att etablera ett innovationslabb för eHälsa.
Läs hela
Dag 2. 13.30–14.00

Arkitektur

DAG 2 – 26 oktober
Håkan Enquist forskar och undervisar om utformning och förändring av verksamheter och verksamhetsnära IT-system. Han har under 30 år studerat samspelet

DAG 2 – 26 oktober
Håkan Enquist forskar och undervisar om utformning och förändring av verksamheter och verksamhetsnära IT-system. Han har under 30 år studerat samspelet mellan människor, kunskap och teknik i utveckling av komplexa verksamheter och informationssystem. Där har bland annat arkitektur och olika modeller för verksamhetsutveckling har stått i fokus.
 
Håkan Enquist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan Enquist, lärare och forskare, Göteborgs universitet
 
Läs hela
Dag 2. 14.00–14.30

BIM ”Building Information Models”

DAG 2 – 26 oktober
Anders Lundqvist är till vardags ansvarig för LTU:s Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT. Han har omfattande erfarenhet av internationella relationer och

DAG 2 – 26 oktober
Anders Lundqvist är till vardags ansvarig för LTU:s Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT. Han har omfattande erfarenhet av internationella relationer och samarbeten tillsammans med Europa, Afrika, Sydamerika och Asien och med kunder som Teliasonera och Tullverket.
 

Anders kommer med utgångspunkt från EU-projektet DURAARK  (Durable Architectural Knowledge) tala om hur BIM har används i projektet och konsekvenserna för hur man hanterar informationen.Det inkluderar bland annat metoder för att:

 • Integrera skannade ritningar till befintlig ”Building Information Models”.
 • Semantiskt berika bygga modeller med ytterligare datamängder.
 • Bevara 3D-modeller för framtiden

 

Anders Lundqvist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Lundqvist, Luleå tekniska universitet
Läs hela
Dag 2. 15.10–15.50

Paneldebatt – informationshantering och värdering

DAG 2 – 26 oktober
INFORMATIONSHANTERING OCH VÄRDERING – OLIKA PERSPEKTIV
 
Moderator för forskarspåret ger en kort sammanfattning av olika perspektiv på informationshantering och värdering samt leder

DAG 2 – 26 oktober
INFORMATIONSHANTERING OCH VÄRDERING – OLIKA PERSPEKTIV
 
Moderator för forskarspåret ger en kort sammanfattning av olika perspektiv på informationshantering och värdering samt leder en paneldebatt. Paneldebatt med företrädare från olika professioner inom forskarspåret och Attila Rostoványi, ordförande i DIK som särskilt inbjuden gäst vid FAI:s höstkonferens.
 
attilarostovanyi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attila Rostoványi, ordförande i DIK
Läs hela
Dag 2. 08.50–09.30

Är registratorn även arkivarie? Om en yrkesroll i förändring

Utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv har registratorns yrkesroll studerats

 • organisatorisk placering och ställning,
 • förhållande till arkivarieprofessionen,
 • frågor om status och framtida utbildningsbehov.

Uppsatsen av Magnus och Lina finns

Utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv har registratorns yrkesroll studerats
 • organisatorisk placering och ställning,
 • förhållande till arkivarieprofessionen,
 • frågor om status och framtida utbildningsbehov.

Uppsatsen av Magnus och Lina finns att läsa på nätet: Är registratorn även arkivarie? En yrkesroll i förändring

Magnus Nordin, arkivarie (studie utförd tillsammans med Lina Jansdotter Persson)
Läs hela
Dag 2. 09.35–10.15

Registrator – offentlighetsprincipens väktare under århundradena

En historisk exposé kring ämbetsmannarollens förändring från 1700-talet fram till idag. Särskilt fokus på offentlighetsprincipens betydelse för denna roll och den faktiska verksamheten. Genom en fördjupning

En historisk exposé kring ämbetsmannarollens förändring från 1700-talet fram till idag.
Särskilt fokus på offentlighetsprincipens betydelse för denna roll och den faktiska verksamheten. Genom en fördjupning i
framväxten av arkivarie- och registratorsrollerna belyses förvaltningens förändring i ideal och organisation.
 
Maria Cavallin Aijmer, utbildningssamordnare, Göteborgs universitet
Läs hela
Dag 2. 10.50–11.20

Hur genereras värde ur information?

Ta del av Vattenfalls strategi och vision kring dokumenthantering.

 • Vattenfall lägger krut på effektiv dokumenthantering.
 • Hur kan man öka affärsnyttan och kvaliteten i ostrukturerad information?

Marie

Ta del av Vattenfalls strategi och vision kring dokumenthantering.

 • Vattenfall lägger krut på effektiv dokumenthantering.
 • Hur kan man öka affärsnyttan och kvaliteten i ostrukturerad information?
Marie Lindblom, ECM-manager, Vattenfall AB
 
 
Skärmavbild 2016-05-22 kl. 20.04.49
 
 
Läs hela
Dag 2. 11.25–12.00

Informationskartläggning och säkerhetsklassning

Nyttan och effekt av att konkret se på informationen som hanteras, där fokus är informationen och inte IT-systemet. Vi visar hur man kan göra på ett

Nyttan och effekt av att konkret se på informationen som hanteras, där fokus är informationen och inte IT-systemet. Vi visar hur man kan göra på ett konkret och enkelt sätt. Underlag både till upphandlingskrav och för arkivering.Magdalena och Anders har jobbat tillsammans under flera år. Tidigare har Magdalena arbetat som arkivarie och Anders som säkerhetsansvarig inom samma kommun. Föreläsningen kommer visa på vikten och fördelarna av samarbete mellan arkivens informationshantering och den klassning som görs inom informationssäkerhet. Här finns en stor nytta och effekt för våra verksamheter.

Fokus blir på informationen som hanteras och hur man på ett enkelt och praktiskt sätt kan arbeta.

Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie, Sydarkivera
Anders Danielsson, informationssäkerhetsspecialist, Sydarkivera
Magdalena Nordin Anders Danielsson
 
 
 
 
 
 
 
 
Läs hela
Dag 2. 13.00–14.40

Processorienterad arkivredovisning – hur har det gått?

Spår 1 DAG 2

Lantmäteriet och den nya arkivredovisningen

 • Förankring hittills och vägen framåt

 • Kopplingen verksamhet och huvudprocess

 • Förbättringsarbete – den nya rollen

Jenny Svennewall, arkivarie, och Sandra Hjelmérus, funktionschef, Lantmäteriet

VIR-projektet

Spår 1 DAG 2

Lantmäteriet och den nya arkivredovisningen

 • Förankring hittills och vägen framåt

 • Kopplingen verksamhet och huvudprocess

 • Förbättringsarbete – den nya rollen

Jenny Svennewall, arkivarie, och Sandra Hjelmérus, funktionschef, Lantmäteriet

VIR-projektet i Stockholms läns landsting

Verksamhetsbaserad informationsredovisning – så lyckas du!

Cecilia Boström och Camilla Isaksson, tillsynsarkivarier, Landstingsarkivet i Stockholm

Tillsynsperspektiv på verksamhetsbaserad arkivredovisning och mätning av mognadsnivåer 

Sofia Söderquist och Patrik Höij, Riksarkivet

Läs hela
Dag 2. 13.00–14.40

Rundabordssamtal om registratorns framtid

Spår 2 DAG 2
 
Tillsammans tar vi fram målbilden för den perfekta registraturen. Är ensam verkligen stark eller behövs en mer enad grupp och ett gemensamt mål? Vad krävs

Spår 2 DAG 2
 
Tillsammans tar vi fram målbilden för den perfekta registraturen. Är ensam verkligen stark eller behövs en mer enad grupp och ett gemensamt mål? Vad krävs av oss, men även av våra arbetsgivare? Hur kan vi förändra bilden av yrkesrollen registrator? Det och mycket mer kommer att diskuteras under rundabordssamtalet.
 
Alexandra Meija, registrator/arkivarie på Överförmyndarnämnden, Stockholms stad och FAI:s redaktör för tidskriften Arkiv
Alexandra_0695
Läs hela
Dag 2. 15.10–15.50

Informationshantering och värdering – olika perspektiv

Paneldebatt med företrädare från olika professioner (forskarspåret) och
Attila Rostoványi, ordförande i DIK
 

 • Hur hoppas du att din forskning kan bidra till att belysa, bidra till lösningar
Paneldebatt med företrädare från olika professioner (forskarspåret) och
Attila Rostoványi, ordförande i DIK
 
 • Hur hoppas du att din forskning kan bidra till att belysa, bidra till lösningar eller skapa fokus rörande informationsförvaltningsfrågor i samhället?
 • Vilken fråga skulle du gärna se att forskningen tog sig an?
 • Vad ser du som professionernas främsta utmaning rörande informationsförvaltning?
 • Hur ser du på informationsförvaltning ur ett kulturarvsperspektiv?
 • Väsentligaste framtidsfrågan inom området?

wb-small2

Läs hela
Dag 2. 16.00 –16.40

Samhället bakom kulisserna – om önsketänkande, fusk och oegentligheter

Den flerfaldigt prisbelönte SVT-journalisten Bosse Lindquist har visat på att använda arkiven på ett effektivt sätt för att avslöja oegentligheter i olika sammanhang  ”arkiven är helt

Den flerfaldigt prisbelönte SVT-journalisten Bosse Lindquist har visat på att använda arkiven på ett effektivt sätt för att avslöja oegentligheter i olika sammanhang  ”arkiven är helt avgörande”. Till de senaste exemplen hör avslöjandena om Karolinska institutet. Vilken roll spelar då arkiven för att skildra verkligheten? 
Bosse Lindquist, journalist och producent vid SR och SVT
 
Följ Bosse på Twitter @BosseLindquist
Läs hela
Dag 2.

Formpipe

 
Erfarenheter från upphandling och införande av e-arkiv

Elias Caselunghe, produktägare och verksamhetskonsult och Joar Palm, affärsansvarig e-arkiv, svarar på frågor kring e-arkiv, med bakgrund av erfarenheter

 

Erfarenheter från upphandling och införande av e-arkiv

Elias Caselunghe, produktägare och verksamhetskonsult och Joar Palm, affärsansvarig e-arkiv, svarar på frågor kring e-arkiv, med bakgrund av erfarenheter från införandeprojekt.

 • Vad bör man tänka på när man ska upphandla?
 • Viktiga steg vid införande
 • Ett arkiv för många system
 • Leverantörsoberoende

Produkten Long-Term Archive är marknadens modernaste produkt för bevarande av digital information över tid. Närmare 70 procent av de upphandlingar av e-arkiv som genomförts de senaste åren har tillfallit Formpipe, med goda betyg för användbarhet i utvärderingarna.

Boka ditt pass NU>>

Två pass 25 oktober:

 • 11.00-11.30
 • 11.30-12.00

Sex pass 26 oktober:

 • 09.00-09.30
 • 09.30-10.00
 • 11.00-11.30
 • 13.00-13.30
 • 13.30-14.00
 • 14.00-14.30

qawlnvofugbtigxh4nwf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elias Casalinghe (Formpipe)

 

 

nklx4zcqx3irxqzo89pz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joar Palm (Formpipe)

 

ericsson_9318_347x257

 

 

 

 

 

 

Plats: Ericssonrummet (8 personer) – en trappa upp från Stora Foajén

Läs hela
Dag 2.

Ida infront

Erfarenheter från mer än 20 e-arkivprojekt – frågor på det?

Fredrik Samson på Ida Infront har under de senaste 10 år varit delaktig i över 20

Erfarenheter från mer än 20 e-arkivprojekt – frågor på det?

Fredrik Samson på Ida Infront har under de senaste 10 år varit delaktig i över 20 e-arkivinföranden. Ta chansen och ställ frågor och diskutera utifrån just dina utmaningar inom e-arkivområdet.

Boka ditt pass NU>>

Sex pass att välja mellan 25 oktober:

 • 11.00-11.30
 • 11.30-12.00
 • 15.30-16.00
 • 16.00-16.30
 • 16.30-17.00
 • 17.00-17.30

Fyra pass att välja mellan 26 oktober:

 • 09.00-09.30
 • 09.30-10.00
 • 10.00-10.30
 • 11.30-12.00

 

aaeaaqaaaaaaaaasaaaajdm5n2qymju1ltrjzjgtngzkzs05zdrklwqxzda3zduyzdawmq

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Samson (Ida infront)

nobel__9338_347x257

 

 

 

 

 

Plats: Nobelrummet: 8-10 personer ligger en trappa upp från Stora Foajén

Läs hela
Dag 2.

Knowit

Knowit deltar med två olika ämnen:

Webbarkivering (25 okt)

 • Vad behöver göras för att komma igång? Hur gör andra? Vi diskuterar förutsättningarna ur ett verksamhetsperspektiv. Hur ska

Knowit deltar med två olika ämnen:

Webbarkivering (25 okt)

 • Vad behöver göras för att komma igång? Hur gör andra? Vi diskuterar förutsättningarna ur ett verksamhetsperspektiv. Hur ska man t.ex. tänka vad gäller arkivstrategi och gallringsfrågor?
 • Vi diskuterar olika alternativ för att arkivera webbplatser. Vilka verktyg och metoder finns för insamling? I vilka format kan den insamlade informationen lagras? Vi visar också exempel på hur den insamlade informationen kan tillgängliggöras.

Boka ditt Pass NU>>

Två pass att välja mellan 25 oktober:

 • 15.30-16.00
 • 16.00-16.30

Strategisk informationshantering ur ett livscykelperspektiv (26 okt)

 • Vad innebär en strategisk informationshantering ur livscykelperspektiv och vad får det för konsekvens för verksamheten? Finns det fördelar/nackdelar, och vad innebär det för rollerna kring arkiv- och dokumenthantering? Vilket förarbete och vilken förankring måste göras?
 • Vad kan marknaden leverera – vilka olika typer av IT-stöd finns det som kan stödja en strategisk informationshantering över hela livscykeln?
 • Vad behöver den upphandlande myndigheten tänka på när de olika typerna av IT-stöd skall upphandlas? Många upphandlande myndigheter tvingas tilldela leverantörer med systemlösningar som inte är av den typ de önskar. Vi ger tips om vad ni kan göra genom hela upphandlingsprocessen för att ni skall få en systemlösning och en leverantör som uppfyller era behov.

Boka ditt pass NU>>

Fyra pass att välja mellan 26 oktober:

 • 09.00-09.30
 • 09.30-10.00
 • 10.00-10.30
 • 11.00-11.30

tg

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Gustavsson (Knowit)

aaeaaqaaaaaaaapraaaajguwzmrmmte0ltrknjitngziys05ztewltmxmzi5zgnlmzdhnw

 

 

 

 

 

 

 

Joel Norén Krutrök (Knowit)

enstrom-smal

 

 

 

 

 

Plats: Enströmrummet: 10-14 personer ligger en trappa upp från Stora Foajén

 

Läs hela
Dag 2.

Kofax

Den ”Digitala Medarbetaren” är här!

Med hjälp av Kofax ”Robotic Process Automation” teknologi kan administrativa processer automatiseras och effektiviseras genom att eliminera återkommande manuella arbetsuppgifter. Oavsett

Den ”Digitala Medarbetaren” är här!

Med hjälp av Kofax ”Robotic Process Automation” teknologi kan administrativa processer automatiseras och effektiviseras genom att eliminera återkommande manuella arbetsuppgifter. Oavsett om behovet är att effektivisera befintliga processer, att aggregera data via open source, eller integrera befintliga verksamhets- och stödsystem, så kan den ”Digitala Medarbetaren” hjälpa till!

Är ni intresserade av att veta hur den ”Digitala Medarbetaren” kan hjälpa Er och Er verksamhet, är Ni välkomna att träffa Kofax ….

Boka ditt pass NU>>

Fyra pass att välja mellan 25 oktober:

 • 11.00-11.30
 • 11.30-12.00
 • 15.30-16.00
 • 16.00-16.30

Sju pass att välja mellan 26 oktober:

 • 09.00-09.30
 • 09.30-10.00
 • 10.00-10.30
 • 11.30-12.00
 • 13.00-13.30
 • 13.30-14.00
 • 14.00-14.30
 

per-bjorkman

 

 

 

 

 

 

Per Björkman (Kofax) 

 

FullSizeRender

 

 

 

 

 

Mikael Olsson (Kofax) 

 

crafoordrummet_oversikt

 

 

 

 

 

Plats: Crafoordrummet (en trappa upp från Stora Foajén)

 

Läs hela