Att lämna bidrag till Arkiv, samhälle och forskning

ATT LÄMNA BIDRAG TILL TIDSKRIFTEN

Arkiv, samhälle och forskning välkomnar bidrag av följande karaktär:

Artiklar i form av analytiska framställningar baserade på arkivvetenskaplig forskning eller omfattande litteraturstudier inom det arkivvetenskapliga området. Arkiv, samhälle och forskning tillämpar ett referentsystem för artiklar i syfte att säkerställa dess vetenskapliga kvalitet. Insända artikelmanus sänds (utan författarens namn) för granskning av två läsare som värderar det och rekommenderar publicering, refusering eller revidering. Publiceringstillstånd åtföljs vanligen av revideringskrav. Författare får möjlighet att godkänna redaktionella ändringar och läsa korrektur. Redaktions- och produktionstid inkl. referentgranskning är normalt ca 6 månader.

Översikter i form av beskrivande texter om företeelser och förhållanden av betydelse för arkivarier. Hit hör även översikter över utländska arkivförhållanden, genomgångar av utländsk arkivvetenskaplig litteratur m.m.

Rapporter från konferenser och kongresser av intresse för arkivarier publiceras under denna rubrik.

Debatter avseende kortare inlägg och svaromål mot tidigare införda artiklar, översikter, rapporter m.m.

Recensioner avseende såväl tryckt litteratur, som arkivutställningar, webbsidor på Internet och andra kommunikationsformer av relevans för arkivvärlden.

TEKNISKA INSTRUKTIONER

Manuskript kan sändas till redaktionen eller redaktörerna, författade på svenska, norska, danska eller engelska. 

Manuskript med uppgift om författares namn levereras som ordbehandlingsfil bifogad e-postmeddelande, på cd eller USB. Pappersutskrift eller pdf-fil bifogas om det behövs för den grafiska presentationen.

I största möjliga utsträckning bör vedertagna journalistiska skrivregler följas (Dagens Nyheters skrivregler). Författare som sänder manuskript till redaktionen godkänner därmed även eventuell elektronisk publicering av bidraget.

För artiklar gäller att författares namn, adress och organisationstillhörighet endast får förekomma på titelsidan, vilken ska vara skild från artikeln. Artikellängden bör vara minst 8 sidor (28 000 tecken inkl blanksteg), men ej överstiga 20 sidor (70 000 tecken inkl blanksteg). Artiklar ska förses med titel, abstract (maximalt 1 000 tecken inkl blanksteg) och några keywords på engelska för indexering samt en kort författarpresentation med bildfil. I förekommande fall ska ursprunglig titel anges i not.

För översikter, rapporter, debattinlägg och recensioner gäller att längden inte bör överstiga 5 trycksidor (ungefär 17500 tecken inkl blanksteg). Recensioner inleds med uppgifter om det som anmäls, eventuellt isbn/issn-nummer, och avslutas med recensentens namn kursiverat och högerställt. Noter numreras i löpande följd och placeras efter textens slut (t ex Microsoft Words funktion ”infoga slutkommentar”). Första gången en hänvisning förekommer skrivs all information ut, så som i exemplen nedan. I fortsättningen anges tryckår och sida.

Hänvisningar

Hänvisning till bok: Britt Hedberg, Stadens minne: Stockholms stadsarkiv till år 2000. Stockholms stads monografiserie 160. Stockholm 2002, s. 55.

Följande hänvisningar till samma bok: Hedberg 2002, s. 56f.

Hänvisning till artikel i antologi eller dylikt: Jan Dahlin, ”Landsarkivet under den weibullska eran”, i Anna Christina Ulfsparre (red), Landsarkivet i Lund 1903-2003, Landsarkivet i Lunds skriftserie 10, Lund 2003, s. 17.

Hänvisning till artikel i tidskrift: Lars Rumar, ”Samernas sedvanemarker i arkivens spegel”, Arkiv, Samhälle och forskning 2007:1, s. 13.

Hänvisning till otryckt källmaterial: Lauritz Weibull till Severin Bergh, 28/5 1903, Severin Berghs familjearkiv, E:6211, Riksarkivet. 

Förkortningar i texten utförs utan mellanliggande eller avslutande punkt. Onödiga blankrader bör undvikas. Nytt stycke markeras med indrag. 

Bilder, diagram och tabeller bifogas som separata TIFF-filer med minsta upplösningen 300 dpi. I texten anges tydlig hänvisning till bifogad fils beteckning, text till illustration formuleras, källa och upphovsman anges. Författare bifogar vid behov tillstånd för publicering.

Manusstopp  är den 1 februari respektive den 15 september.  Välkomna med bidrag till Arkiv, samhälle och forskning!