Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 1. 09.30-09.35

Moderator presenterar sig

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Maria Cavallin Aijmer, fil. Dr. Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Maria Cavallin Aijmer, fil. Dr. Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

Läs hela
Dag 1. 09.40-10.20

Riksarkivets roll i informationsförvaltningen

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Hur ligger vi till med öppna data i Sverige? Drivkrafterna, utmaningar och möjligheter?

Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Hur ligger vi till med öppna data i Sverige? Drivkrafterna, utmaningar och möjligheter?

Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Läs hela
Dag 1. 10.25-11.05

Vad händer på e-förvaltningsenheten?

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Hur ligger vi till med digitaliseringen i Sverige? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter?

Magnus Enzell, ämnesråd, Finansdepartementet

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Hur ligger vi till med digitaliseringen i Sverige? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter?

Magnus Enzell, ämnesråd, Finansdepartementet

Läs hela
Dag 1. 11.20-12.00

Myndighetsanalys av Riksarkivet

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Varför skrevs rapporten och hur togs den emot på regeringskansliet?

Ta del av statskontorets rapport här.

Statskontoret har analyserat Riksarkivet.

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Varför skrevs rapporten och hur togs den emot på regeringskansliet?

Ta del av statskontorets rapport här.

Statskontoret har analyserat Riksarkivet. Statskontorets samlade bedömning är att Riksarkivet fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Riksarkivet och regeringen bör dock hantera ett antal utmaningar som är betydelsefulla för Riksarkivets verksamhet och resultat framöver. Till dessa utmaningar hör att besvara det stora antalet skriftliga förfrågningar som Riksarkivet får. Riksarkivet står också inför en fortsatt storskalig digitalisering av det arkivmaterial de förvarar samt lever med en viss osäkerhet när det gäller antalet framtida leveranser av arkivmaterial från andra myndigheter.

Vidare visar analysen att det från omvärlden finns en efterfrågan att Riksarkivet ska utveckla sitt arbete med att vägleda och kontrollera andra arkivbildare. Behovet av vägledning är särskilt stort i frågor som har blivit aktuella i och med det offentliga Sveriges utveckling mot en digital förvaltning. 

Riksarkivet genomgick 2010 en stor förändring i och med att flera tidigare fristående myndigheter slogs samman till en. I samband med sammanslagningen påbörjade myndigheten ett förändringsarbete för att effektivisera verksamheten. Analysen visar att det kvarstår en del arbete innan dessa förändringar uppnått ett önskat resultat.

Alexander Bjerner, utredare, Statskontoret

 

Läs hela
Dag 1. 13.00-13.45

Att bemöta journalister

Wallenbergsalen

Svea Hovrätt som fick utmärkelsen Årets registratur 2016 ger oss råd. De berättar om sin verksamhet, ger tips om hur på ett effektivt sätt kan

Wallenbergsalen

Svea Hovrätt som fick utmärkelsen Årets registratur 2016 ger oss råd. De berättar om sin verksamhet, ger tips om hur på ett effektivt sätt kan hantera förfrågningar från journalister med flera.

Läs om registratorsyrket på FAI:s webbplats under om oss/registratorsyrket.

Marita Bjelkendal, chef för arkiv och registratur, Svea Hovrätt

 

Läs hela
Dag 1. 14.00-14.45

När diarieföringen flyttar till handläggaren

Wallenbergsalen

Om kvalitetssäkring och rollfördelning mellan registratur och handläggare

Annika Gattberg och Therese Eriksson, partner/arkivarier, TA arkiv- och informationskonsulter AB

Wallenbergsalen

Om kvalitetssäkring och rollfördelning mellan registratur och handläggare

Annika Gattberg och Therese Eriksson, partner/arkivarier, TA arkiv- och informationskonsulter AB

Läs hela
Dag 1. 11.15-12.00

Det digitala Rigsarkivet i Danmark – utmaningar och möjligheter

Nordisk utblick i Wenströmsalen (parallellt spår dag 1)

Den nordiska utblicken fokuserar på riksarkivens roll i förhållande till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till den enskilda

Nordisk utblick i Wenströmsalen (parallellt spår dag 1)

Den nordiska utblicken fokuserar på riksarkivens roll i förhållande till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till den enskilda sektorn. Har Riksarkivet en digital arkivdepå? Vilka problem och framgångar finns? Vad är speciellt för Danmark?

Jan Dalsten Sørensen, chefkonsulent, Indsamling och Bevaring, Rigsarkivet i Danmark

Följ Jan Dalsten Sørensen på Twitter: @jdalsten

Läs hela
Dag 1. 13.00-13.45

Gallrings- och bevarandestrategier i Finland

Nordisk utblick i Wenströmsalen (parallellt spår dag 1)

Den nordiska utblicken fokuserar på riksarkivens roll i förhållande till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till den enskilda

Nordisk utblick i Wenströmsalen (parallellt spår dag 1)

Den nordiska utblicken fokuserar på riksarkivens roll i förhållande till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till den enskilda sektorn. Har Riksarkivet en digital arkivdepå? Vilka problem och framgångar finns? I Finland har man beslutat att nyare pappershandlingar, som har digitaliserats kan gallras som en del av leveransprocessen från myndigheter till Riksarkivet.

Veli-Matti Pussinen, direktör, Riksarkivet Finland

 

Läs hela
Dag 1. 14.00-14.45

Digitalisering i Norge – En lägesrapport

Nordisk utblick i Wenströmsalen (parallellt spår dag 1)

Den nordiska utblicken fokuserar på riksarkivens roll i förhållande till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till den

Nordisk utblick i Wenströmsalen (parallellt spår dag 1)

Den nordiska utblicken fokuserar på riksarkivens roll i förhållande till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till den enskilda sektorn. Har Riksarkivet en digital arkivdepå? Vilka problem och framgångar finns?. Norge har mångårig erfarenhet av enhetligt strukturerade leveranser från statliga myndigheter och kommuner. Riksarkivet har en styrande funktion även för kommuner. 

Se film med Stian Norli “Ledelse, medarbeiderskap og kultur for en ny digital hverdag”.

Stian Norli, fagdirektör, Arkivverket i Norge

 

 

Läs hela
Dag 1. 11.15-12.00

Vad är FGS Arkivredovisning?

Arkivredovisning och förvaringsenheter i Rausingrummet (parallellt spår dag 1)

  • Hur förvaltar Riksarkivet framtagen FGS?
  • Vad ska man tänka på vid upphandling och utveckling av arkivredovisningssystem?

Jan Aspenfjäll, utredare

Arkivredovisning och förvaringsenheter i Rausingrummet (parallellt spår dag 1)

  • Hur förvaltar Riksarkivet framtagen FGS?
  • Vad ska man tänka på vid upphandling och utveckling av arkivredovisningssystem?

Jan Aspenfjäll, utredare och teknisk rådgivare, Riksarkivet

Läs hela
Dag 1. 13.00-13.45

Hur hanterar Polismyndigheten förvaringsenheter?

Arkivredovisning och förvaringsenheter i Rausingrummet (parallellt spår dag 1)

Vad är förvaringsenheter och hur hanteras de i praktiken? Tolkning av RA-FS 2008:4 och hur man har

Arkivredovisning och förvaringsenheter i Rausingrummet (parallellt spår dag 1)

Vad är förvaringsenheter och hur hanteras de i praktiken? Tolkning av RA-FS 2008:4 och hur man har identifierat förvaringsenheter i en befintlig organisation. Hur vi har gjort och vad kunde ha gjorts annorlunda?

Lena Elfving Nixon, arkivarie, Polismyndigheten

Lena Elfving Nixon arbetar som it-arkivarie på Polismyndigheten med huvudsaklig inriktning på offentlighets- och sekretessfrågor, polisens forensiska information samt nationell samordning av arkivfrågor inom myndigheten.

Lena har haft huvudansvaret för att ta fram Polismyndighetens arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4, och kommer i sitt framförande särskilt att fokusera på hur förvaringsenheterna har identifierats samt hinder och lösningar under arbetet.

Läs hela
Dag 1. 14.00-14.45

Hur hanterar arbetsförmedlingen förvaringsenheter?

Arkivredovisning och förvaringsenheter i Rausingrummet (parallellt spår dag 1)

Vad är förvaringsenheter och hur hanteras de i praktiken? Tolkning av RA-FS 2008:4 och hur man har

Arkivredovisning och förvaringsenheter i Rausingrummet (parallellt spår dag 1)

Vad är förvaringsenheter och hur hanteras de i praktiken? Tolkning av RA-FS 2008:4 och hur man har identifierat förvaringsenheter i en befintlig organisation. Hur har vi gjort och vad kunde ha gjorts annorlunda?

Liv Nyström, arki

varie, Johan Wilén, förvaltningsledare, båda från Arbetsförmedlingen

Vad det innebär att beskriva och redovisa myndighetens verksamhet ur ett processorienterat perspektiv. Hur har vi gjort och vad ligger framför oss?

Johan Wilén arbetar som arkivarie på Arbetsförmedlingen med inriktning på regelverk, utvecklingsarbete och arkivredovisning.

Johan har bland annat varit med om att ta fram en ny klassificeringsstruktur, infört ett nytt arkivredovisningssystem för verksamheten, samt varit med om att ta fram ett egenutvecklat sökverktyg för dokumenthanteringsplaner.

 

Liv Nyström, arkivarie och förvaltningsledare Arbetsförmedlingen med inriktning på förvaltning och utveckling av systemstöd för diarieföring, dokumenthantering och arkivredovisning.

Liv har bl.a. arbetat med kravställning och införande av system för verksamhetsbaserad arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 och implementering av klassificeringsstrukturen i övriga verksamhetssystem.

Läs hela
Dag 1. 15.35-16.15

FGS, Status i Sverige och andra länder

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för strukturering av information; hur ser det ut just nu i Sverige samt utomlands.

Karin Bredenberg,

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för strukturering av information; hur ser det ut just nu i Sverige samt utomlands.

Karin Bredenberg, funktionsansvarig för FGS-funktionen, Riksarkivet

Förvaltningsgemensamma Specifikationer (FGS) för strukturering av information är ett koncept som nu spridit sig utanför Sverige gränser. Dagens presentation belyser vad som hänt fram till dags dato här hemma i Sverige med FGS men också vad som sker internationellt med Common Specifikations (CS), Europa motsvarigheten till just FGS. Vad som är på gång i flera internationella standardiseringsgrupper just nu kommer också att kort beskrivas.

Karin Bredenberg, Riksarkivet arbetar som funktionsansvarig för FGS-funktionen vid Riksarkivet och är även medlem i flera av de standardiseringsgrupper som finns för utbytesformat inom det berörda området.

Hennes utbildningsbakgrund består av två ingenjörsutbildningar och hon har arbetat i 11 år med arkivfrågor och standardisering.

Läs mer om om Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS):

FGS-funktionens webbsidor

Läs hela
Dag 1. 16.20-17.20

Källkritik på webben – Lär dig känna igen vandringssägner!

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Jack Werner, frilansjournalist, som bland annat driver Creepypodden och har varit med att starta Viralgranskaren.

Twitter @kwasbeb

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Jack Werner, frilansjournalist, som bland annat driver Creepypodden och har varit med att starta Viralgranskaren.

Twitter @kwasbeb

Läs hela
Dag 1. 17.30-18.00

Mingel med bubbel och prisutdelning

Stora Foajén i anslutning till utställarplatserna

Nätverka bland kollegor från hela branschen och diskutera dagens frågor i väntan på middag och utdelning av det nyinrättade priset

Stora Foajén i anslutning till utställarplatserna

Nätverka bland kollegor från hela branschen och diskutera dagens frågor i väntan på middag och utdelning av det nyinrättade priset till Torbjörn Hörnfeldts minne (FAI-priset).

 

Läs hela