Arkivarieyrket

Vad gör en arkivarie?

Arkivarieyrket innehåller flera dimensioner och arkivverksamma kan ha olika befattningar och roller på sina arbetsplatser. De kan vara i grunden historiker och arbeta på en arkivinstitution som Riksarkivet. Men de kan även arbeta med e-förvaltningen på en större statlig eller kommunal myndighet och vara chef för en dokumentationsavdelning, vara Records Manager på ett större företag eller arkivkonsult.

FAI_illustration_kille_webb

 

 

 

 

 

 

 

De olika dimensionerna i arkivarieyrket:

  1. Lag och rätt. Compliancefrågor kopplat till verksamhetens information.
  2. Verksamhetsprocesser. Informationsförsörjning i verksamheten.
  3. Innovationer. Kunddriven informationsförvaltning.
  4. Kulturarv. Tillgängliggörande av information över tiden.

 

Vad som är säkert är att yrket blir mer och mer professionaliserat. Och ju mer information som produceras och sprids överallt, desto större är behovet av personer som kan få ordning på kaos, nämligen personer med kompetens inom arkiv och informationsförvaltning, arkivarier!

Etikkod för arkivarier.

Arkivarieutbildningar

Arkivarieutbildningar på högskole- och universitetsnivå genomförs på skilda orter i landet. Här ges några exempel: 

Universiteten i Lund, Göteborg och Stockholm erbjuder möjligheten att läsa 30-60 poäng Arkivvetenskap. Stockholms universitet erbjuder dessutom möjligheter till ytterligare fördjupningar genom kurser på fil. kand och fil. mag nivå. Vid Mittuniversitetet finns möjligheten att läsa 30-120 poäng Arkiv- och informationsvetenskap. Vid Karlstads universitet kan man läsa 30-60 poäng inom ämnet Arkivkunskap. Uppsala universitets ABM instution erbjuder kurser i arkivvetenskap 30-60 poäng. 

Mittuniversitetet och Uppsala universitet har pågående forskningsprojekt inom Arkivvetenskap, men endast Mittuniversitetet har doktorander inom ämnet. Det finns en doktorand i Uppsala vars ämne tangerar arkivvetenskap.

Dessutom erbjuder många privata kursarrangörer kortare grund- eller fortbildningskurser inom ett brett spektrum av arkivområdet. Såväl arkivarier som andra arkivverksamma kan finna möjligheter till fördjupning genom dessa privata arrangörer.

Arbetsmarknadsläget

Arkivarietjänster finns idag etablerade på såväl myndigheter som på privata företag. Arkivarietjänster finns därför inte bara vid olika arkivinstitioner – på statlig eller kommunal verksamhetsnivå eller inom föreningsrörelser, utan även på företag och bolag. 

Under senare år har trenden pekat uppåt och behovet av arkivariekompetens inom olika verksamheter har ökat. Det har lett till att allt fler arkivarietjänster har inrättas. 

Det är inte ovanligt att en arkivarie påbörjar sin arkivariekarriär som projekt- eller visstidsanställd. Många myndigheter, förvaltningar, företag etc. projektanställer arkivarier för kortare eller längre insatser inom det vida området arkiv-, dokument- och informationshantering. 

Om du är arbetssökande kan du exempelvis vända dig till arkivinstitutionerna för att få tips om arbetsmöjligheter, och eventuellt anmäla ditt intresse. Du kan också vända dig till oss ledamöter i FAI styrelse om du vill veta mer om framtidsutsikter, arbetsmöjligheter etc.

internationellt