Konferens 13-14 oktober 2020

Extra (Förinspelat). 09.00-09.40
Tema: Digitalt bevarande

Hur vi genomfört det grundläggande förarbetet inför e-arkivering

Den statliga myndigheten SBU drog 2018 igång ett projekt för att införa e-arkiv. Registrator/arkivarie Sara Lodin berättar om det pågående förberedande arbetet. En intern projektgrupp har arbetat med att ta fram dokumentation, värdera information och utreda gallring, samt definiera metadata och format i enlighet med Statens servicecenters vägledning.

Sara Lodin. registrator/arkivarie, SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering