Konferens 13-14 oktober 2020

Extra (Förinspelat). 16.00-16.40
Tema: Öppen data

Öppna data, ekosystem och innovation

Lantmäteriets regeringsuppdrag är att skapa en ekosystemtjänst för den geodata som behövs i samhällsbyggnadsprocessen.

Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet, för att lättare kunna studera det. Ett ekosystem kan vara stort eller litet beroende på vad man väljer att studera, till exempel ekosystemet i havet eller i en liten damm. Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen och i samverkan med Boverket, Länsstyrelsen, SKR och ett antal kommuner valt att studera samhällsbyggnadsprocessen som ett ekosystem och hur man skulle kunna nyttja digitaliseringens möjligheter i detta ekosystem.

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Nu har Lantmäteriet fått ett regeringsuppdrag att skapa en ekosystemtjänst som säkerställer tillgång till den geodata man behöver i ekosystemet för samtliga aktörer som behöver den, en förutsättning för ett obrutet digitalt informationsflöde i processen. Vii du höra mer om detta spännande uppdrag?

Malin Klintborg, projektledare smartare samhällsbyggnad Lantmäteriet