Konferens 22-23 oktober 2019

Dag 2. 08.30-09.15

Den norska arkivutredningen

Konferensrum: Hörsalen

Gör digitaliseringen att vi står inför ett Titanic-fenomen? Hur ska arkivverksamheten organiseras? Hur stort ansvar ska Riksarkivet ha? Behövs en central arkivinstitution för kommuner

Konferensrum: Hörsalen

Gör digitaliseringen att vi står inför ett Titanic-fenomen? Hur ska arkivverksamheten organiseras? Hur stort ansvar ska Riksarkivet ha? Behövs en central arkivinstitution för kommuner och landsting?

Länk till den norska arkivutredningen

Lars-Erik Hansen, PhD, Manager Director, TAM-Arkiv

Läs mer >>

Läs hela
Dag 2. 08.30-09.15

CEF eArchiving Building Block – Fördjupning

Konferensrum: Stora Världen

Specifikationer, utveckling och tjänster för att stödja e-arkiv.

Byggnadsblocket eArchiving vid Connecting Europé Facility (CEF) har etablerats och ger hela EU möjlighet att ta

Konferensrum: Stora Världen

Specifikationer, utveckling och tjänster för att stödja e-arkiv.

Byggnadsblocket eArchiving vid Connecting Europé Facility (CEF) har etablerats och ger hela EU möjlighet att ta del av specifikationer och programvaror som underlättar informationens livscykel. Hur kan vi i Sverige använda byggnadsblocket och bidra i arbetet framåt? Och hur påverkar byggnadsblockets arbete med specifikationer i Europa vårt arbete med FGS här i Sverige?

Karin Bredenberg, metadatastrateg Sydarkivera och ordförande i DILCIS Board

 

Läs hela
Dag 2. 08.30-09.15

Informationshanteringsplan – Praktikfall

Konferensrummen: Bild & Filmjournalen + Se & Levande Livet

Anastasia Pettersson, funktionsansvarig Arkiv och Registratur, Svensk Kärnbränslehantering AB och ordförande i Näringslivets Arkivråd

Hur styr man informationsbevarande

Konferensrummen: Bild & Filmjournalen + Se & Levande Livet

Anastasia Pettersson, funktionsansvarig Arkiv och Registratur, Svensk Kärnbränslehantering AB och ordförande i Näringslivets Arkivråd

Hur styr man informationsbevarande för en verksamhet vars dokument  och data ska bevaras i 100 000 år? SKB:s Anastasia Pettersson berättar om hur företaget arbetar med strukturering, klassificering och bevarande av information med hjälp av informationshanteringsplaner som styr SKB:s dokument- och datahantering under dess livscykel. 

 

Läs hela
Dag 2. 09.15-10.00

Riksarkivets roll

Konferensrum: Hörsalen

Konferensrum: Hörsalen

Läs hela
Dag 2. 09.15-10.00

Social Humans Labels

Konferensrum Stora Världen

A Label system created to address ethical issues in social media used by archives and academia.

Läs mer >>

Alexandra Dolan-Mescal, artist, archivist, and user

Konferensrum Stora Världen

A Label system created to address ethical issues in social media used by archives and academia.

Läs mer >>

Alexandra Dolan-Mescal, artist, archivist, and user experience designer, Harvard University

 

 

Läs hela
Dag 2. 09.15-10.00

Vad gör en informationssamordnare?

Konferensrummen: Bild & Filmjournalen + Se & Levande Livet

Hur hanterar en informationssamordnare anläggnings- och fastighetsinformation under ett stort projekt? Hur lever projektinformation vidare i verksamheten?

Konferensrummen: Bild & Filmjournalen + Se & Levande Livet

Hur hanterar en informationssamordnare anläggnings- och fastighetsinformation under ett stort projekt? Hur lever projektinformation vidare i verksamheten? Vilka parter är inblandade? Exempel från ett stort utbyggnadsprojekt på Arlanda.

Annica Carlmark, informationssamordnare, Swedavia AB

Läs hela
Dag 2. 10.30-11.15

Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet

Konferensrum: Hörsalen

Bakgrund och innebörd av den nya Säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) som trädde i kraft 1 april.

Den nya lagstiftningen förtydligar att säkerhetsskyddsregleringen gäller i såväl privat

Konferensrum: Hörsalen

Bakgrund och innebörd av den nya Säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) som trädde i kraft 1 april.

Den nya lagstiftningen förtydligar att säkerhetsskyddsregleringen gäller i såväl privat som offentlig sektor. Säkerhetsskyddsregleringen ska skydda uppgifter som är såväl hemliga som uppgifter som inte är hemliga men som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  (OSL) om den lagen hade varit tillämplig i den aktuella verksamheten. Detta förutsätter att verksamheter som inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagen behöver ha insikt i dess bestämmelser för att kunna avgöra om lagen hade varit tillämplig, vilket kan tyckas vara en betungande insikt inom den privata sektorn. Den nya säkerhetssskyddslagen är även striktare vad gäller utkontraktering (outsourcing) och har krav på säkerhetsskyddsavtal och samråd med tillsynsmyndigheter.

Maria Winblad von Walter, rättssakkunnig och Johan Stenbäck, kansliråd, Justitiedepartementet

 

 

Läs hela
Dag 2. 10.30-11.15

Arkivering av databaser och gallring hos Sydarkivera

Konferensrum: Stora Världen

Erfarenheter av att automatisera arbete med att analysera databaser för gallring och arkiveringsuttag från databaser.

Simon Nilsson, civilingenjör i spel och programvaruteknik, Blekinge Tekniska

Konferensrum: Stora Världen

Erfarenheter av att automatisera arbete med att analysera databaser för gallring och arkiveringsuttag från databaser.

Simon Nilsson, civilingenjör i spel och programvaruteknik, Blekinge Tekniska Högskola

Automated Culling of Data in a Relational Database for Archiving

Läs hela
Dag 2. 10.30-11.15

Diarieföring och digitalisering

Konferensrum: Stora Världen

Digitala ärendeflöden och förändrade yrkesroller.

Liv Nyström, arkivarie, och David Leidenborg, enhetschef, Försäkringskassan

Konferensrum: Stora Världen

Digitala ärendeflöden och förändrade yrkesroller.

Liv Nyström, arkivarie, och David Leidenborg, enhetschef, Försäkringskassan

Läs hela
Dag 2. 11.15-12.00

Hur blir arkivarien och CISO vänner?

Konferensrum: Hörsalen

CISO (Chief Informations Security Officer) tillika informationssäkerhetssamordare och arkivarien har gemensamma intressen rörande informationshantering. Hur kan de dra nytta av varandras kompetenser? Informationssäkerhet i

Konferensrum: Hörsalen

CISO (Chief Informations Security Officer) tillika informationssäkerhetssamordare och arkivarien har gemensamma intressen rörande informationshantering. Hur kan de dra nytta av varandras kompetenser? Informationssäkerhet i digitala miljöer. Spyware, virusskydd, kryptering och sekretess. Vad betyder de olika begreppen och hur skyddar sig myndigheter idag mot virus, intrång och attacker?

Margareta Palmqvist, enhetschef, enheten för cybersäkerhet, MSB

 

Läs hela
Dag 2. 11.15-12.00

Tullverkets e-arkiv

Konferensrum: Stora världen

Ett arkiv byggt på öppen källkod, europeiskt samarbete och standarder

Magnus Wåhlberg, informationsarkitekt, Tullverket

Konferensrum: Stora världen

Ett arkiv byggt på öppen källkod, europeiskt samarbete och standarder

Magnus Wåhlberg, informationsarkitekt, Tullverket

Läs hela
Dag 2. 11.15.12.00

Kan ettor och nollor lösa Palmemordet?

Konferenssalarna: Bild- & Filmjournalen + Se & Levande Livet

En presentation om arbetet med digitaliseringen av, och fördelen med detta i det fortsatta arbetet med utredningen

Konferenssalarna: Bild- & Filmjournalen + Se & Levande Livet

En presentation om arbetet med digitaliseringen av, och fördelen med detta i det fortsatta arbetet med utredningen av mordet på Olof Palme.

”Trots att det gått över 30 år är utredningen om mordet på Olof Palme ständigt aktuell. Nu ska utredningen förvandlas till ettor och nollor i sökbara system. I och med detta kan Palmegruppen söka i hela det maskinskrivna materialet, eftersom varje ord blir sökbart. Hittills har utredarna varit beroende av vad personen som registrerade tipset angav för ärendemening i databasen. Det är bara de orden som varit sökbara.

Vad innebär digitaliseringen?
– Det innebär att vi kommer att kunna länka samman olika information och hitta nya samband. Risken finns att information som tidigare verkade irrelevant, men som kan vara avgörande idag, ligger dolt. Att det här kommer föra oss närmare lösningen, det är jag nästan säker på. Jag hoppas jättemycket på det här, säger Jonas Englund, utredare.

Jonas Englund var elva år när mordet skedde och han har följt utredningen sedan dess. 23 år senare jobbade han som arkivassistent hos polisen och fick frågan om han ville vara med att förteckna Palmearkivet. Han var inte sen att tacka ja. Som resultat blev Jonas med sina kunskaper om materialet oumbärlig för Palmegruppen.
Projektet har tagit tid men förhoppningen är att det ska vara klart våren 2019.
Och lösningen?
– Den kommer ett halvår senare, säger Jonas Englund.

Nu gapar hyllorna tomma efter att totalt 80 flyttkartonger med material har körts upp till Kiruna för inskanning. Digitaliseringen av Palmeutredningen är en pilot, tanken är att fler digitaliseringar inom polisen ska följa.” (ur tidningen Svensk Polis)

Jonas Englund, utredare, Polisen

Läs hela
Dag 2. 13.00-13.45

Schrödingers handlingar – när är en elektronisk handling gallrad?

Konferensrum: Hörsalen

Håkan Nordling, Specialist Counsel, Setterwalls advokatbyrå

Teknik och juridik går inte alltid hand i hand – innebär ”tillgänglig” samma i lagens mening som i teknisk

Konferensrum: Hörsalen

Håkan Nordling, Specialist Counsel, Setterwalls advokatbyrå

Teknik och juridik går inte alltid hand i hand – innebär ”tillgänglig” samma i lagens mening som i teknisk mening?

Tillgången till allmänna handlingar är av stor betydelse för att offentlighetsprincipen ska kunna uppfyllas. För att en handling ska vara allmän krävs enligt TF 2:3 att den är förvarad hos en myndighet och till den inkommen eller upprättad hos. Avseende förvaringsrekvisitet för handlingar i elektroniskt format är detta utformat som ett krav på att handlingen ska vara tillgänglig med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar. Vad som inte är helt entydigt är genom vilka åtgärder och vid vilken tidpunkt en elektronisk handling ska anses vara gallrad (raderad) på ett sådant sätt att den inte längre kan anses som tillgänglig. Korrekt utförd gallring leder till att förvaringsrekvisitet inte längre kan anses uppfyllt och därmed är det inte längre fråga om en allmän handling. Men ifall en elektronisk handling kan återskapas från det underliggande datalagret – är en sådan handling då fortsättningsvis tillgänglig?

Läs hela
Dag 2. 13.00-13.45

FGS Funktionen – Hur går det?

Konferensrum: Stora Världen

Enkäten om FGS. FGS Arkivredovisning, FGS Personal och FGS Ärendehantering

Jan Aspenfjäll, utredare och teknisk rådgivare

Konferensrum: Stora Världen

Enkäten om FGS. FGS Arkivredovisning, FGS Personal och FGS Ärendehantering

Jan Aspenfjäll, utredare och teknisk rådgivare

Läs hela
Dag 2. 13.00-14.30 (dubbelpass)

Att fästa prat på pränt

Konferenssalarna: Bild- & Filmjournalen + Se & Levande Livet

Protokoll, mötesanteckningar eller annat? Vad är skillnaden och vad bör man tänka på? En fördjupning och dialog

Konferenssalarna: Bild- & Filmjournalen + Se & Levande Livet

Protokoll, mötesanteckningar eller annat? Vad är skillnaden och vad bör man tänka på? En fördjupning och dialog som sträcker sig över två pass.

Susanne Sznajderman-Rytz, CEO, Vertex Training AB

Läs hela
Dag 2. 13.45-14.30

Documenting the NOW

Konferensrum: Hörsalen

DocNow is a tool and community developed around supporting the collection, use, and preservation of social media content (föredraget hålls på engelska)

Läs mer >>

Alexandra

Konferensrum: Hörsalen

DocNow is a tool and community developed around supporting the collection, use, and preservation of social media content (föredraget hålls på engelska)

Läs mer >>

Alexandra Dolan-Mescal, artist, archivist and user experience designer, Harvard University

 

Läs hela
Dag 2. 13.45-14.30

FGS ur användarperspektiv

Konferensrum: Stora Världen

Vad är en FGS och hur ansluter man det till ett system?

Bosse Johansson

Konferensrum: Stora Världen

Vad är en FGS och hur ansluter man det till ett system?

Bosse Johansson

Läs hela
Dag 2. 15.00-15.45

Att levandegöra arkivskatter – Olle Häger och Hans Villius dokumentärfilmer

Konferensrum: Hörsalen

Från 1960-talet till tidigt 2000-tal gjorde Häger & Villius hundratals tv-program som byggde på fotografier, arkivfilm och andra källor. Hur gick det till? Vilka metoder

Konferensrum: Hörsalen

Från 1960-talet till tidigt 2000-tal gjorde Häger & Villius hundratals tv-program som byggde på fotografier, arkivfilm och andra källor. Hur gick det till? Vilka metoder använde de för att ge historien liv?

David Ludvigsson, biträdande professor, ISAK/Historia, (Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur) Linköpings universitet

Läs hela
Dag 2. Löpande under hela konferensen

Bioprogram

Konferensrum: Biosalongen

I Biosalongen kan du under konferensens båda dagar uppleva arkiverade ljud, se filmer om arkiv eller lyssna till våra utställare som presenterar Kundcase. Aktuellt

Konferensrum: Biosalongen

I Biosalongen kan du under konferensens båda dagar uppleva arkiverade ljud, se filmer om arkiv eller lyssna till våra utställare som presenterar Kundcase. Aktuellt ”Bioprogram” kommer du att finna här.

Arkiverade ljud

Tisdag 22 oktober

10.00-10-50 Vägen till digitala akter Microdata
11.10-12.00 How do the Dutch do it? Document automation, template management and storage – a brief summary of the lessons learned in the past 25 years. Smart Documents
13.00-13.50

Att införa e-arkiv – Vad hade varit bra att veta innan?
 

– från kravspecifikation till leverans-

Documaster
14.00-14.50    
15.30-16.20 E-signering – praktiska erfarenheter Knowit
16.25-17.30 David & Janet ES Solutions

 

Onsdag 23 oktober

08.20-09.10    
09.10-10.00    
10.30-11.15    
11.15-12.00 How do the Dutch do it? Document automation, template management and storage – a brief summary of the lessons learned in the past 25 years. Smart Documents
13.00-13.45    
13.45.14.30    

Läs hela