Arkivpedagogyrket

Vad gör en arkivpedagog?

En arkivpedagog arbetar med att pedagogiskt tillgängliggöra arkiven för olika grupper i samhället. Arkivpedagogik är ett område inom arkivverksamheten där man på ett metodiskt sätt arbetar med att möjliggöra lärande om och genom arkiv. Genom t ex visningar, föreläsningar, kurser, workshops, och diskussionsforum introducerar arkivpedagogen besökaren för materialet. Arkivpedagogen utgår från målgruppen, gör pedagogiska urval och hjälper deltagarna att t ex knyta samman olika informationskällor för att tydliggöra sambandet mellan dåtid, nutid och framtid.

Skillnaden mellan att arbeta pedagogiskt som arkivarie och metodiskt arkivpedagogiskt kan åskådliggöras så här:

Utbildningar

Många av dem som idag innehar en tjänst som arkivpedagog har en bakgrund som lärare. En del har sedan läst in arkivvetenskap som komplement, medan andra lärt sig arkivvärlden genom praktiskt arbete. Andra har arkivutbildningen i grunden, men har vidareutbildat sig inom pedagogik. Det finns idag ingen specifik utbildning till arkivpedagog, även om universiteten ger en del utbildningar inom kulturarvspedagogik. Om man är intresserad av att läsa till arkivarie med inriktning mot förmedling kan man välja att läsa:

Arbetsmarknadsläge

Allt fler arkivinstitutioner har idag krav och förväntningar på sig att prioritera arbetet med publikt arbete. Detta gäller såväl inom enskilda sektorn som större myndigheter. Riksarkivets landsarkiv och de större stadsarkiven har ofta en eller flera arkivpedagoger anställda. Likväl har de mindre förenings- och näringslivsarkiven inom den enskilda sektorn ofta en arkivpedagog anställd, åtminstone på deltid. Inte minst bidrar genomförandet av Kultursamverkansmodellen till denna utveckling.

Arkivpedagogiskt nätverk

Det finns ett sektorsövergripande nätverk och en mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av att arbeta kring arkivpedagogik. Nätverket heter ”Arkivpedagogiskt forum”. Deltagarna kommer från arkivinstitutioner som skiljer sig utifrån huvudman, uppdrag, storlek, geografiskt område och innehåll men som vill få utbyta tankar, idéer och erfarenheter kring arkivpedagogik med varandra. Läs mer om nätverket på arkivpedagogen.se.