Om oss

En visions- och verksamhetsbeskrivning ligger till grund för föreningens verksamhetsidé.

1. Visionsbeskrivning

1.1. Vilka vill vi vara och vilka vill vi vända oss till?

Vi vill vara en ideell förening för alla som gör det möjligt, eller är delaktiga i, att hantera, bevara och tillgängliggöra information över tid, i sin profession, i sin organisation, genom sina studier eller genom sitt intresse. Vi vänder oss till alla som stödjer och delar vår verksamhetsidé och riktar vårt erbjudande om medlemskap till exempelvis registratorer, arkivarier och informationsförvaltare, samt studerande inom dessa yrkeskategorier och forskare inom ämnesområdet.

Vi vänder oss till alla samhällssektorer och till alla delar av Sverige. Var helst du bor eller i vilken verksamhet du arbetar så är du välkommen som medlem. För bästa medlemsnytta erbjuder vi olika typer av medlemskap för yrkesverksamma, studenter, seniorer och organisationer. Genom vår medlemsmångfald skapar vi dynamik och ser till informationshanteringens hela livscykel.

1.2. Vad vill vi erbjuda våra medlemmar?

Vi vill vara en förening som är till för våra medlemmar. Medlemsnyttan ska stå i fokus och vi vill stödja våra medlemmar genom att:
– bidra till medlemmarnas kompetensutveckling
– fungera som en mötesplats
– verka för att höja yrkeskårernas status
– synliggöra yrkeskårerna och fungera som ett språkrör gentemot omvärlden.

Genom olika typer av verksamhet bidrar vi till våra medlemmars livslånga lärande, på olika plan och under yrkeslivet. Genom aktiviteter och publikationer lyfter vi fram ständigt aktuella teman, likväl som nya aspekter, utifrån perspektivet hos oss som själva arbetar inom verksamhetsområdet. Vi fungerar även som en mötesplats för våra medlemmar och bidrar till nätverkande mellan dessa.

Vi verkar för att långsiktigt höja yrkeskårernas status likväl som att legitimera vårt verksamhetsområde på arbetsplatserna. Vi stödjer och möjliggör för våra medlemmar att vara stolta över sina yrkesval och underlättar att driva frågor inom området. Genom att samla fler medlemmar från yrkeskårerna i en ny förening skapar vi en starkare röst som lättare kan synliggöra oss och fungera som ett språkrör gentemot omvärlden.

1.3. Hur vill vi arbeta i relation till omvärlden?

Vi vill vara en aktiv och engagerad samhällsaktör som påverkar och har inflytande över frågor som handlar om hantering, bevarande och tillgängliggörande av information över tid.

Vi utvecklar kontaktytor gentemot ett flertal målgrupper och är en aktiv part som ingår i utredningar, svarar på remisser och har en pågående dialog med universiteten när det gäller exempelvis arkiv- och registratorsutbildningarna.

Vi samtalar och samverkar med närliggande föreningar och är aktiva på mässor och konferenser.

1.4. Hur vill vi arbeta inom föreningen?

Vi vill vara en förening som vänder sig till människor i hela Sverige. Med hjälp av tekniska lösningar öppnar vi upp vissa arrangemang så att man inte måste resa för att ta del av innehållet. Vi vill, i möjligaste mån, ha ett digitalt informationsutbyte med medlemmar och omvärld. Det ger oss möjlighet att vara snabbrörliga samtidigt som man värnar om miljön och medlemmarnas pengar.

Vi är en förening där medlemmarna engagerar sig i verksamheten. Viktiga delar av föreningsarbetet genomförs i, tillfälliga eller permanenta, arbetsgrupper där medlemmarna deltar. Vi fungerar även som paraplyorganisation för olika typer av nätverk genom att erbjuda plattformar och kommunikationskanaler.

2. Verksamhetsbeskrivning

Föreningen vårdar arvet från Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet och förädlar dessa verksamhetsområden. Föreningen ska utöka verksamheten, både genom att tillföra nya verksamhetsområden och att göra mer av de ursprungliga aktiviteterna.

2.1. Publikationer och kommunikation

Tidskriften Arkiv är på det hela taget en läsvärd och väl fungerande publikation som en framtida förening vill fortsätta att vara delägare i. För tidskriften Arkiv, samhälle och forskning (ASF) är läget ett annat. Vi ser fortfarande behov av att ha en kanal för fördjupande texter som bidrar till att utveckla den svenska arkivvetenskapen och arkivdebatten. Däremot har tiden sprungit ifrån det nuvarande formatet. I dagsläget finns det inga rimliga möjligheter för en förening att ge ut två nummer/år av en publikation med så höga vetenskapliga krav som satts upp för ASF. Vi ser istället en framtid där tidskriften Arkiv kan fylla funktionen som medlemstidning och därtill möjligheten till att kunna ge ut en årsbok för föreningens medlemmar med mer fördjupade artiklar.

Att skriva och ge ut en bok är mycket resurskrävande för en förening. Vi ser därför inte att den framtida föreningen ska ha bokutgivning som en stående verksamhet. Däremot är det tänkbart att man i vissa fall ser behov av att genomföra ett bokprojekt, t ex vid ett föreningsjubileum. En annan möjlighet är att föreningen ger ekonomisk stöttning till individer eller föreningar som vill skriva böcker inom föreningens intresseområden

2.2. Arrangemang

Föreningen kommer att anordna olika typer av arrangemang för att främja individuell kompetensutveckling och lärande, där medlemmarna får rabatt på deltagaravgiften. Vi ser även i framtiden behov av större flerdagskonferenser som tillgodoser deltagarnas behov av kunskap, omvärldsbevakning och nätverkande. De år som det anordnas en arkivvecka bör föreningen vara med i arrangörsgruppen. Förutom dessa större konferenser finns det utrymme för mer nerskalade arrangemang på smalare teman. Många medlemmar har svårt att få loss arbetstid och pengar för kompetensutveckling. För denna grupp fyller formatet arkivcaféer/arkivpubar, med sin kombination av kortare föredrag och nätverkande, en viktig roll. Vi ser även att arkivcaféerna/arkivpubarna kan ha formen av en läsecirkel där man diskuterar intressanta yrkesfrågor utifrån en bok som alla deltagare läst

2.3. Övriga medlemsnyttor

Individuell kompetensutveckling och lärande kan ske på många sätt. En mentor/adeptverksamhet bidrar i högsta grad till yrkesmässig och personlig utveckling för båda parter. Det ska vara möjligt för föreningens medlemmar att söka stipendier för att finansiera kompetensutveckling. Det kan exempelvis röra sig om finansiering för studieresa, bokprojekt, konferensdeltagande etc. Studieresor är ett bra sätt att få yrkesmässig inspiration. Tyvärr kräver de mycket förarbete och gärna också ett visst kontaktnät. På längre sikt vill föreningen därför anordna studieresor – inom eller utom landet – för sina medlemmar. De medlemmar som tagit del av mentorprogram, fått ett stipendium eller liknande förväntas redogöra för de erfarenheter som detta bidragit till på ett sätt som bidrar till utveckling och kompetens hos övriga medlemmar.

2.4. Påverkan och synliggörande

Föreningen vill vara ett aktivt språkrör i ämnen som rör våra yrkesfrågor. Ett sätt är att besvara relevanta remisser samt delta i utredningar som berör våra sakfrågor. Andra sätt är att skriva insändare och debattartiklar, delta i konferenser och paneldebatter samt skriva till politiker och andra beslutsfattare. Vi vill även uppmuntra våra medlemmar att höras i debatten!

Ett sätt att lyfta fram yrkeskåren är att synliggöra goda initiativ och gärningar i form av ett pris. Utbildningsväsendet är en viktig aktör att påverka. Vi vill därför hitta former för att kommunicera branschens behov av grund- och fortbildning inom våra yrkesområden till berörda lärosäten. Vi vill även ge våra medlemmar underlag för att kommunicera kring yrkenas betydelse och kärnvärden med framtida och befintliga arbetsgivare.

2.5. Nätverkande och samverkan

Arkivvärldens utmaningar och lösningar är ofta likartade över gränserna. Vi vill därför vara del av den internationella arkivdiskussionen genom ett aktivt medlemskap i International Council on Archives (ICA). Standardisering är ett område där vi både kan lära av andra länder och andra professioner. Vi vill därför vara aktiva medlemmar i Forum iFörvaltning. Genom att erbjuda plattformar och kommunikationskanaler vill vi kunna fungera som facilitator för olika nätverk för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner. Nätverken ska startas på initiativ av medlemmarna och helt bygga på medlemmarnas engagemang.

Stockholm i mars 2013
Styrelserna för Svenska Arkivsamfundet och Arkivrådet AAS

Arkivföreningarna_visionerar_2013_besk_tint