Årsmöte och föreningsstruktur

Årsmöte

FAI:s högsta beslutande organ är årsmötet.

Styrelse

Styrelsen ger riktlinjer och mål för föreningens verksamhet, samt håller i föreningsgemensamma delar, såsom ekonomiuppföljning och styrdokumentation. Läs mer>>

Arbetsutskott (AU)

Fungerar som beredande organ inför styrelsemöten samt hantera akuta frågor på delegation.

Arbetsgrupper inom föreningens kärn- och stödverksamhet (AG)

Utför arbete som ligger inom ramen för styrelsens verksamhet. Det kan röra sig om en arbetsgrupp för mentorbank, eller en konferens, medlemsaktivitet. Dessa grupper kan vara ”stående” eller inriktade på en viss specifik aktivitet. En sådan arbetsgrupp ska ha en representant med från styrelsen.

Nätverksgrupper 

Arbetar inom ett visst område på uppdrag från styrelsen. Gruppen ska ha styrelserepresentation. I övrigt får verksamheten bedrivas relativt fritt med egna möten och aktiviteter.

Medlemsdrivna nätverk

Nätverk som arbetar självständigt och utan finansiering, men som får använda föreningen som plattform för nätverket, under förutsättning att man följer en av styrelsen fastställd policy. Läs mer om nätverk>>