Digital agenda för framtiden

Konferensen Informationsförvaltning 2015

Ämnesrådet Magnus Enzell, sedan många år ett välkänt namn inom E-förvaltningsområdet, medverkar på FAI:s konferens för att ge oss insikt i hur regeringen praktiskt driver arbetet med en digitala utvecklingsagendan för offentlig sektor. Nämnas kan att olika myndigheter, bl.a. Ekonomistyrningsverket, får nya roller i arbetet med att driva på utvecklingen. Magnus Enzell hör till en nyinrättad enhet på Näringsdepartementet där ca 10 personer är engagerade.
 
Enligt Mehmet Kaplan handlar politiken för E-förvaltning om att med hjälp av IT effektivisera myndigheters verksamhet och förenkla allmänhetens kontakter med myndigheter. I området ingår exempelvis e-legitimationer, elektroniska signaturer och öppna data. Digitaliseringen skapar möjligheter för statsförvaltningen att bli mer innovativ och samverkande. Detta ska göras genom att använda standarder i statsförvaltningens digitala tjänster, förbättra informationssäkerheten och digitalisera statlig stödverksamhet. Service, öppenhet och effektivitet måste dock alltid vägas mot skyddet för den enskildes integritet och behov av sekretesskydd.
 
Så långt ett politiskt uttalande för den statliga sektorn som självklart också får effekt på den kommunala sektorns digitala utveckling.

magnus_enzell_100