Konferens 2022

Format för bevarande. 10.00-10.40

FormatE – Nuläge och framtid

Under hösten 2021 skickades författningsförslagen från FormatE ut på remiss. Det har inkommit ungefär 300 svar. Under denna presentation kommer Benjamin Yousefi att reflektera kring

Under hösten 2021 skickades författningsförslagen från FormatE ut på remiss. Det har inkommit ungefär 300 svar. Under denna presentation kommer Benjamin Yousefi att reflektera kring remissvaren och berätta om det fortsatta arbetet.

Benjamin Yousefi, ansvarig utredare, Riksarkivet

Läs mer om bakgrunden till arbetet med FormatE

 

Läs hela
Format för bevarande. 09.10-09.50

En god förvaltning undviker inlåsning genom öppna format

Att upprätthålla en god långsiktig förvaltning av elektroniska 
handlingar ställer krav på utveckling och nyttjande av öppna format som 
tillhandahålls under villkor som möjliggör implementation

Att upprätthålla en god långsiktig förvaltning av elektroniska 
handlingar ställer krav på utveckling och nyttjande av öppna format som 
tillhandahålls under villkor som möjliggör implementation i öppen 
programvara. Det finns en rad aspekter att beakta vid utveckling och 
anskaffning av olika IT-lösningar som på olika sätt påverkar 
förutsättningarna för en god förvaltning. Många organisationer ställer 
krav på användning av olämpliga patentbelastade format som orsakar olika 
typer av inlåsningseffekter och hinder för en långsiktigt god 
förvaltning av organisationens handlingar. Utifrån aktuell forskning 
presenteras aktuella utmaningar och ett antal konkreta rekommendationer 
som kan vägleda beslutsfattare att undvika vanligt förekommande 
fallgropar vid anskaffning och utveckling av olika IT-lösningar.

Professor Björn Lundell (Ph.D.) är professor i datavetenskap och ledare 
för forskningsgruppen Software Systems vid Högskolan i Skövde. Prof. 
Lundell har publicerat resultat i olika fora under lång tid som 
adresserat fundamentala utmaningar relaterat olika typer av 
inlåsningseffekter, interoperabilitet, samt långa livscykler för 
elektroniska handlingar samt programvara. Forskningen har adresserat 
anskaffning, utveckling och nyttjande av olika format samt dess relation 
till implementation i programvara. Flera projekt har genomförts i 
samverkan med såväl företag som offentliga organisationer.

Läs hela