Årsmöte 2015

Styrelsen kallar till årsmöte torsdag den 26 mars klockan 16.30 på Riksarkivet i Marieberg. Var med och påverka föreningens verksamhet. Senast sex veckor innan årsmötet ska eventuella förslag ha inkommit från medlem till styrelsen. Enklare inkomna förslag kan tas upp direkt på årsmötet om årsmötet så beslutar. I anslutning till årsmötet arrangeras en temadag om molntjänster. Deltagande i årsmötet är kostnadsfritt och behöver inte föranmälas. 

Motiv till samgående – en återblick

Efter etableringsåret kan vi se att sammanslagningen av de båda föreningarna har varit framgångsrik. Vi har en budget där fasta intäkter täcker fasta utgifter och vi är väl rustade för att arbeta med viktiga frågor och erbjuda olika typer av arrangemang. Motiven till samgåendet beskrivs i inriktningsbeslutet…

”Styrelserna i de båda föreningarna har en gemensam vision om framtiden och en gemensam verksamhetsidé. En modern förening måste spegla professionernas förändrade roller i en ständigt föränderlig värld. Därmed skapas möjligheter att bli en mer aktiv samhällsaktör.

Idag finns två föreningar som arbetar på liknande sätt med ungefär samma mål och målgrupper. Båda föreningarna ”brottas” med samma återkommande problem, att få ihop en aktiv styrelse, att få ihop en budget för verksamheten och att erbjuda verksamhet i hela landet. Kompetens och idéer skulle kunna tas tillvara på ett bättre sätt och onödigt dubbelarbete skulle kunna undvikas så att mer tid och kraft kan frigöras till arbete med nya viktiga frågor. ” (ur inriktningsbeslutet 2013)

Kallelse och årsmöteshandlingar

Kallelse finner du här

Övriga årsmöteshandlingar presenteras ca fyra veckor före årsmötet

Läs justerat årsmötesprotokoll

HiRes