Styrelse

Fotograf Tommy Jansson, #fotograftommy, www.tommyjansson.com

Katarina Ekelöf

Ordförande och styrelserepresentant i Forum iFörvaltning

Chef Dokumentstyrning på Swedavia AB. Har arbetat 25 år som arkivarie inom såväl statlig, kommunal och privat sektor.  Fokusområden är records management, dokumentstyrning och standardisering. Katarina är en av initiativtagarna bakom Forum iFörvaltning. Fortbildning och nätverk för yrkesverksamma är hjärtefrågor. På fritiden lockar torpet i Västergötland.

Katarina.ekelof@fai.nu

Tel. +46(0)702040625

Twitter. @Katarina_Ekelof

 

Lee Englund

Ledamot

Registrator på Riksarkivet sedan 2011. Har sammantaget drygt 10 års erfarenhet av registratur från en handfull statliga myndigheter och lika många elektroniska diarie- och ärendehanteringssystem. Därutöver har hon arbetat med administration och service i näringslivet. Sedan november 2014 är hon ordförande/samordnare i nätverket för Sveriges registratorer. Offentlighetsprincipen ligger henne varmt om hjärtat, liksom registratorsyrkets förändring och utveckling i den digitala världen. På fritiden ger hon sig gärna ut i skog och mark när vädret inbjuder eller så kryper hon upp i soffan och slukar romaner. 

lee.englund@fai.nu

Tel. +46(0)104767281

Lars_Sv 

Lars Lundqvist

Vice ordförande och ombud i redaktionen för ASF

Arkivarie i den egna firman Dokonria och arbetar inom ett brett fält med stor spännvidd bland uppdragen. Hjärtefrågor inom arkivvärlden kretsar kring digitalisering och professionsfrågor. På fritiden är opera och teater stora intressen.

lars.lundqvist@fai.nu

Tel. +46(0)706381882

Twitter. @larslundqvist

Barbro_sv 

Barbro Kvist Dahlstedt

Sekreterare

Barbro Kvist Dahlstedt är från juni 2014 förste arkivarie vid Sektionen för arkiv och samlingar vid Riksarkivets Avdelning Arninge. Efter grundstudier och jobb vid Åbo Akademi flyttade hon till Sverige 1994 och disputerade i musikvetenskap vid Göteborgs universitet 2001. Efter en kurs i arkivvetenskap vid Stockholms universitet började hon jobba vid Riksarkivet 2004.

Barbro.Kvist-Dahlstedt@riksarkivet.se

Tel. +46(0)104767194 

 

Börje_Sjöman_Sv 

Börje Sjöman

Kassör

Verksamhetsansvarig för Dokumentarkivet vid SVT, SR och UR. Har som arkivarie i många år också arbetat med en omfattande tvärvetenskaplig
forskning om etermediernas historia och utveckling i samarbete med ett stort antal forskare och institutioner runt om i landet. På fritiden är kulturhistoria i hembygden brinnande intresse.borje.sjoman@fai.nu

Tel. +46(0)706105171 

Carolina_Sv 

Carolina Brandes

Ledamot

Verksamhetsutvecklare, e-förvaltning på KnowIT. Carolina har ägnat sig åt olika aspekter på informationshantering sedan 2000 och har arbetat inom både privat och offentlig sektor med bland annat processanalyser, metadatafrågor, informationssäkerhetsfrågor, regelverk och systemstöd för långtidslagring av data. Nu ligger fokus på verksamhetsutveckling och förändrings ledning. Som ständigt distansstuderande körsjungande småbarnsförälder och hundägare upplever Carolina sällan att hon har fritid, men om det ges tillfälle rymmer hon gärna ut med kajaken alldeles själv ett tag. 

carolina.brandes@fai.nu

Tel. +46(0)705410426

 Desiree_Sv

Désirée Veschetti Holmgren

Ledamot och ansvarig stipendieutdelning

Désirée Veschetti Holmgren arbetar för närvarande som chef för Tillsynsavdelningen vid Riksarkivet. Efter examen i juridik vid Stockholms universitet följde flera år i Regeringskansliet med inriktning på bl.a. förvaltningsutveckling och styrning med ett utpekat ansvar för e-förvaltning. Efter det har hon varit verksam vid Verket för förvaltningsutveckling och Lantmäteriet. I samband med utvecklingen av e-förvaltningsfrågorna växte också intresset för informationshantering fram, och i det blev intresset för arkiven ett naturligt steg.

desiree.veschetti-holmgren@fai.nu

Tel. +46(0)104767223

Johan_Sv 

Johan Jacobsson

Ledamot

Informationshanteringsspecialist på Trafikverket. Tidigare arkivarie på Transportstyrelsen i Borlänge 2009-2014. Som fjärde generationens historiestudent kom historieintresset tidigt. Inom arkivområdet är det framförallt frågor om digitala handlingar och offentlighet och bevarande och gallring som engagerar Johan. Privat är han intresserad av historia, litteratur och bandy. Samt resor till stora städer som hemstaden Stockholm, Berlin och London.

johan.jacobsson@trafikverket.se

Tel. +46(0)104954025

Elin_sv

Elin Jonsson

Ledamot

Bevarandestrateg hos kommunalförbundet Sydarkivera http://www.sydarkivera.se som startade upp sin verksamhet under 2015. Inriktningen framförallt strategisk planering av bevarande, leveranser från verksamhetssystem samt övergripande planering av förbundets verksamhetsområden. Tidigare arkivarie i kommun under 10 år med bland annat uppdrag som projektledare/verksamhetsspecialist för projektet E-arkiv Kronoberg och Blekinge och systemansvar för ärende- och dokumenthanteringssystem, dessförinnan registrator vid Lunds universitet. Har i dessa roller hållit utbildningar, skrivit olika typer av handledningar och utredningar. Huvudämnet under utbildningen var bok- och bibliotekshistoria men har alltmer kommit att arbeta med digital informationshantering framförallt i samband med regionala och nationella projekt. Uppskattar nätverkade och erfarenhetsutbyte.

elin.jonsson@fai.nu

Tel. +46(0)72-993 32 83

Twitter. @ElinJonsson1

 

 

Inger Mattsson

Ledamot och ansvarig mentorbanken

Inger är avdelningschef för arkiv, bibliotek och besöksmål på Riksantikvarieämbetet. Hon var tidigare landstingsarkivarie på Landstingsarkivet i Stockholms läns landsting och arbetade framför allt
med fokus på samverkan och verksamhetsutveckling. Inger har också en bakgrund som arkiv- och bibliotekschef på Arkitekturmuseet och på Kungliga Operan. Där arbetade hon till exempel med tillgängliggörande, forskning, effektivisering men hon arbetad även med utställningar och pedagogisk verksamhet. Inger startade bland annat Operans pedagogiska barn- och ungdomsprogram. Hon arbetar gärna med frågor som rör tillgängliggörande, kulturarv, allmänhetens rätt till sin historia och rätten till insyn, det vill säga med demokratifrågor. Inger säger som Fantomen, när han visar runt Diana i Dödskallegrottan:
”Arkivet, det är grunden!”

inger.mattsson@fai.nu

Tel. +46(0)732348005

Gertrud_Sv

Gertrud Nord

Ledamot

Verksarkivarie på Nationalmuseum. Gertrud har efter utbildning i konstvetenskap, ADB (dåtidens systemvetenskap) och arkivkunskap arbetat som arkivarie på Riksarkivet, Riksgälden, Riksdagen och de senaste tio åren som verksarkivarie på Nationalmuseum. Har bedrivit digitalisering av såväl diarier som motvilliga tjänstemän och noterat hur arkivariens yrkesroll förändrats över tid. Tycker nu att det mest intressanta är att följa hur digitaliseringen av kulturarvet ger arkiven en alltmer framskjuten plats i kulturpolitiken. Privat vill hon helst resa och ägna sig åt kulturkonsumtion i olika former

gertrud.nord@fai.nu

Tel. +46(0)851954344

Goran_Samuelsson_Sv 

Göran Samuelsson

Ledamot och ersättare för ombud i tidskriftsföreningen

Undervisar och forskar i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet sedan 2004. Har dessförinnan arbetat som arkivstrateg på Lantmäteriet med stora skanningsprojekt och e-tjänster för tillgängliggörande. Fortfarande finns ett stort intresse för geodata och arkivering. Med kartan som bas rör han sig obehindrat från 1600-talet in i framtiden. De sista åren sufflerad av en allt mer detaljerad ritning som han skaffat sig som certifierad verksamhetsarkitekt.  

goran.samuelsson@fai.nu

Telefon: +46(0)705690455

 andreas_FAI

Andreas Segerberg

Ledamot

Arkivarie vid Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Arbetar primärt med bevarandestrategier och utveckling av system för bevarande men är också med som kravställare på Västra Götalandsregionens respektive Göteborgs Stads mellanlagringstjänster. Utöver arbetet på Regionarkivet undervisar Andreas i E-förvaltning och Digitalt bevarande vid Göteborgs Universitet och är en av initiativtagarna till Facebookgruppen ”Arkivarier i Sverige”

andreas.segerberg@fai.nu

Tel. +46(0)728554938

Peter 

Peter Wattman

Ledamot, ombud i tidskriftsföreningen och vice kassör

Arkivarie på Revisorsnämnden sedan 2013 och arbetar där bl.a. med processkartläggning inför införande av nytt ärendehanteringssystem. Har tidigare arbetat på Stockholms stadsarkiv och TAM-Arkiv med historiska arkiv. Han har en fil.mag. i historia och arkivvetenskap vid Stockholms universitet.  Uppskattar rikedomen och bredden inom branschen. Odlar sin trädgård med stora intressen som historia, klassisk musik (från medeltid till modernt), fransk chanson, film, teater, konst och litteratur. Sjunger sedan flera år som tenor i kören Vox Media. Han reser mer än gärna ut i världen till kulturella smultronställen.

peter.wattman@telia.com

Tel. +46(0)706554555