FAI har svarat på remissen om arkivutredningen

Postad den 31 maj, 2020 i Aktuellt

En arbetsgrupp har på uppdrag av styrelsen har sammanställt föreningens yttrande om SOU 2019:58 – Härifrån till evigheten. Föreningen för arkiv och informationsförvaltning välkomnar en översyn av ”arkivområdet”. Det har samlats in många goda idéer men utredningens förslag är inte tillräckligt långtgående för att tillräcklig effekt ska kunna uppnås. Det ter sig som att utredningens perspektiv är alltför analogt och verkar utgå från att arkiv i huvudsak är fysiska samlingar.  

Utredningen adresserar inte i grunden avsaknaden av en helhetssyn av informationsförvaltning och digitaliseringens effekter hos offentliga organisationer. Det krävs en tydligare styrning och ett huvudmannaskap inom staten kring förvaltningen av information (allmän handling) och en modernare begreppsapparat som speglar detta.

Det är positivt att utredningen tagit fasta på att arkivbildningen börjar tidigt i den digitaliserade förvaltningen. FAI konstaterar dock att utredningen inte lämnar några konkreta förslag som direkt syftar till att möta arkivlagens krav på bevarande. Digitaliseringen är i princip redan genomförd dvs. förändringen har redan skett och det som behövs nu är konkreta och framåtsyftande lösningar.

FAI anser att begreppet informationsförvaltning ska användas inom offentlig sektor. FAI efterlyser framförallt en tydligare och permanent form för ledning, styrning och uppföljning av hanteringen av information. Det är på myndigheterna som allmän handling (arkiven) bildas och det är där insatserna kring exempelvis bevarande behöver inriktas

Det är olyckligt att styrningen även i fortsättningen föreslås att delas upp på flera myndigheter och risken är att konsekvenser blir en allt större tendens mot övergripande råd och allt mindre konkreta anvisningar. FAI ifrågasätter dessutom begreppet ABM-sektorn i allmänhet och menar att det knappast går att tala om en arkivsektor heller. Hantering av allmänna handlingar utgår ifrån tryckfrihetsförordningen och de andra författningarna. Allmänna handlingar kommer dessutom inte med automatik arkivinstitutionerna till del. Det är viktigt att hålla isär bibliotek och arkiv. Vi föreslår därför att Riksarkivets i fortsättningen ska lyda under justitiedepartementet.

Utredningen är alltså inte tillräckligt framåtsyftande och förslagen bidrar inte till att bygga en organisation och legala stöd som kan skapa öppenhet och bevarande i den digitala tidsåldern. För det krävs större samordning, att slakta invanda tankar och begrepp samt att ge politiken möjligheter att formulera en brett förankrad ståndpunkt.

Det är generellt sett mycket positivt att Riksarkivet får mer resurser men FAI anser samtidigt att mer fokus behöver läggas på ett antal sakfrågor som kräver ytterligare utredning. Vi har i föreningens inlaga till utredningen redogjort för våra egna förslag varför denna bifogas remissvaret.

FAI-Remissvar-SOU-2019-58

 

Kommentarer inaktiverade.