Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (14 okt). 16.10-16.50
Tema: Digitalisering - Bevarande

Digitala informationsflöden – Bevarande och tillgänglighet – hur kan de gå hand i hand? 

Hur förhåller sig DIGGs uppdrag är att samordna, stödja och ansvara för den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig med RA´s ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet som framgår av arkivlagen och att verka för utveckling av metoder för framställning, bevarande och tillgängliggörande av handlingar som ett led i förvaltningsutvecklingen? 

I det gemensamma regeringsuppdraget att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samarbetar DIGG och RA. Vi ger en beskrivning av uppdragets syfte och vilka effekter det förväntas få för informationsutbyte, ansvarsfördelning för utveckling och förvaltning, mm. 

Daniel Antonsson, strateg, Digital utveckling, Myndigheten för digital förvaltning DIGG

 

Fredrik Lindberg, enhetschef, Enheten för utredning och utveckling, Riksarkivet 

Fredrik Samuelsson, utredare, Riksarkivet

Anna-Kristina Andersson, utredare Riksarkivet