Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (13 okt). 14.20-15.00
Tema: Demokrati

Hur tar man beslut när det är kris? 

På många håll gör pandemin det omöjligt att bedriva stabsarbetet på det klassiska sättet och istället har organisationer tvingats hitta digitala alternativ. Erik Borglund tittar på vad pandemin, forskningen och Telenors nya, virtuella krisorganisation kan lära oss om stabsarbete ”post-Corona”.

Arbete med lägesbild är en av krisstabers centrala arbetsuppgifter, ett aktivt sätt att meningsskapa och förstå en pågående kris för att kunna ta fram välgrundade underlag för beslut. Lägesbilder byggs upp av urval av information som man inhämtar och/eller får sig tillgängligt på olika sätt. I klassiskt stabsarbete sker arbetet i fysiska rum där stabens medarbetare arbetar och i många fall använder sig av tekniska hjälpmedel som kan finnas i dessa stabsrum. Det arbetet kolliderar idag med rekommendationerna om distansering. Likväl måste det fortsätta. Och det finns lösningar att tillgå.

I detta seminarium kommer Erik Borglund, forskare vid RCR/FODI på Mittuniversitetet, att prata om lägesbild och informationsdelning ur ett klassiskt perspektiv och vilka utmaningar som idag finns kring arbetet med lägesbild/informationsdelning.

FODI – Forum för digitalisering

Erik Borglund, professor i arkiv- och informationsvetenskap, Mittuniversitetet