Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 1. 13.00-13.45
Tema: Arkivredovisning och förvaringsenheter

Hur hanterar Polismyndigheten förvaringsenheter?

Arkivredovisning och förvaringsenheter i Rausingrummet (parallellt spår dag 1)

Vad är förvaringsenheter och hur hanteras de i praktiken? Tolkning av RA-FS 2008:4 och hur man har identifierat förvaringsenheter i en befintlig organisation. Hur vi har gjort och vad kunde ha gjorts annorlunda?

Lena Elfving Nixon, arkivarie, Polismyndigheten

Lena Elfving Nixon arbetar som it-arkivarie på Polismyndigheten med huvudsaklig inriktning på offentlighets- och sekretessfrågor, polisens forensiska information samt nationell samordning av arkivfrågor inom myndigheten.

Lena har haft huvudansvaret för att ta fram Polismyndighetens arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4, och kommer i sitt framförande särskilt att fokusera på hur förvaringsenheterna har identifierats samt hinder och lösningar under arbetet.