Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 1. 14.00-14.45
Tema: Arkivredovisning och förvaringsenheter

Hur hanterar arbetsförmedlingen förvaringsenheter?

Arkivredovisning och förvaringsenheter i Rausingrummet (parallellt spår dag 1)

Vad är förvaringsenheter och hur hanteras de i praktiken? Tolkning av RA-FS 2008:4 och hur man har identifierat förvaringsenheter i en befintlig organisation. Hur har vi gjort och vad kunde ha gjorts annorlunda?

Liv Nyström, arki

varie, Johan Wilén, förvaltningsledare, båda från Arbetsförmedlingen

Vad det innebär att beskriva och redovisa myndighetens verksamhet ur ett processorienterat perspektiv. Hur har vi gjort och vad ligger framför oss?

Johan Wilén arbetar som arkivarie på Arbetsförmedlingen med inriktning på regelverk, utvecklingsarbete och arkivredovisning.

Johan har bland annat varit med om att ta fram en ny klassificeringsstruktur, infört ett nytt arkivredovisningssystem för verksamheten, samt varit med om att ta fram ett egenutvecklat sökverktyg för dokumenthanteringsplaner.

 

Liv Nyström, arkivarie och förvaltningsledare Arbetsförmedlingen med inriktning på förvaltning och utveckling av systemstöd för diarieföring, dokumenthantering och arkivredovisning.

Liv har bl.a. arbetat med kravställning och införande av system för verksamhetsbaserad arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 och implementering av klassificeringsstrukturen i övriga verksamhetssystem.